Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Stowarzyszenie ,,Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznych na rzecz Uczestników Projektu „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II” w zakresie:

Zadanie nr 1: świadczenie specjalistycznych usług doradztwa,
Zadanie nr 2: świadczenie specjalistycznych usług mentoringu.

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersja edytowalna