„Odbudowa”

Bez tytułu

Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa”
prowadzony przez Stowarzyszenie
„ Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”
w Suchej Beskidzkiej

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw”.

 


 

Informacja!!!

Informujemy, że Fundusz Pożyczkowy „ODBUDOWA” z dniem 30.09.2017 r. zakończył działalność operacyjną. 

 


 

 

INFORMACJA!!!

Ostateczny termin składania wniosków o pożyczkę do Funduszu Pożyczkowego „ODBUDOWA” upływa dnia 25.09.2017 roku.

 

 


 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ:

 1. mikro, mały i średni przedsiębiorca, posiadający siedzibę lub adres prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego,
 2. przedsiębiorca (mikro, mały, średni), który poniósł bezpośrednie materialne straty w miejscu faktycznego wykonywania dzielności gospodarczej w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń nadzwyczajnych spowodowanych działaniem siły wyższej, w okresie po 1 maja 2010 roku. Wystąpi do Funduszu z wnioskiem o pożyczkę nie później niż 12 miesięcy od dnia wystąpienia szkody przedstawiając stosowne dokumenty potwierdzające wystąpienie szkody, dokumentujące/szacujące wielkość bezpośrednich materialnych strat. Przeznaczy pożyczkę wyłącznie na inwestycje pod warunkiem finansowania inwestycji rozwojowych.

Wnioski przedsiębiorców wymienionych w pkt. 2 rozpatrywane będą w pierwszej kolejności przed wnioskami pozostałych przedsiębiorców.

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZEK:

 • Wysokość pożyczki:
  • Minimalna wysokość: 5.000 zł.
  • Maksymalna wysokość: ok. 200.000 zł.
  • Maksymalny okres spłaty pożyczki:
   • 60 miesięcy dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł
   • 72 miesiące dla pożyczek o wartości wyższej niż 100.000 zł
  • Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy
  • Oprocentowanie pożyczek jest stałe i w skali roku wynosi:
   •  dla pożyczek na warunkach preferencyjnych 0,00 %
   • dla pozostałych przedsiębiorców oprocentowanie wyliczane jest dla każdego wnioskodawcy indywidualnie na podstawie ratingu.
   • nie pobierane są żadne dodatkowe opłaty związane z udzieleniem pożyczki na warunkach preferencyjnych,

CELE NA KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI POŻYCZKOWE:

POŻYCZKI NA WARUNKACH PREFERENCYJNYCH
1. Inwestycyjny:

 • Zakup, budowa, rozbudowa bądź modernizacja obiektów: produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz jedynie tych pomieszczeń/lokali/budynków mieszkalnych lub instytucji, które ściśle związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą i wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby tejże działalności.
 • Zakup nieruchomości, maszyn, urządzeń, wyposażenia, aparatury, ręcznych narzędzi pracy,
 • Zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę, a spełniających warunki określone w regulaminie oraz umowie pożyczki.

POŻYCZKI DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Inwestycyjny:

 • Zakup, budowa, rozbudowa bądź modernizacja obiektów: produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • Zakup nieruchomości,
 • Zakup: maszyn, urządzeń, wyposażenia, aparatury, ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu,
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
 • Zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę.

2. Obrotowy (zakup materiałów, towarów i surowców do produkcji i świadczenia usług oraz zakup towarów handlowych, bieżące koszty działalności firmy – w tym koszty pracy). Wyłącznie dla przedsiębiorców znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju jako kapitał początkowy albo na kolejnych etapach, pod warunkiem, że jest to ściśle powiązane z planem rozwoju przedsiębiorstwa. Pożyczka na cel obrotowy może być przyznana wyłącznie w szczególnych przypadkach, które muszą być łącznie spełnione: pożyczkobiorca znajduje się w we wstępnej fazie rozwoju, przedsiębiorca działa w branży produkcyjnej lub usługowej, cel obrotowy pożyczki nie może stanowić więcej niż 50 % wartości całej pożyczki.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

 • Pożyczka musi być zabezpieczona. 

OBOWIĄZKI POŻYCZKOBIORCY:

 • Wykorzystanie pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona, co pożyczkobiorca potwierdzi przedstawiając w Funduszu raport z wydatkowania środków w terminie określonym w umowie pożyczki i stosowne dokumenty w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania środków pożyczkowych:
  • faktury,
  • rachunki,
  • umowy kupna- sprzedaży,
  • inne umowy cywilnoprawne,
  • inne dokumenty potwierdzające wydanie środków pożyczkowych,
 • Terminowe regulowanie rat pożyczki,
 • Informowanie Funduszu o wszelkich kłopotach związanych z prowadzoną działalnością,
 • Informowanie Funduszu o wszelkich zaciągniętych zobowiązaniach w czasie okresu kredytowania,
 • Informowanie Funduszu o zmianach organizacyjno-prawnych w zakresie prowadzonej działalności.

 UWAGA!!!

Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powyżej 15.000 złotych powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy (dotyczy transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami).


WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA:    Halina Zielonka

 • W siedzibie Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka: codziennie (poniedziałek – piątek) w godzinach 800-1600
 • Telefonicznie pod numerem: (33) 874-11-03 lub +48 506 254 030

 

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Regulamin FP Odbudowa
 2. Informacje wstępne

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU POŻYCZKOWEGO:

 1. Wniosek o pożyczkę – druk dla wszystkich przedsiębiorców
 2. Oświadczenie zawierajace informację o nieubieganiu się o pomoc na te same koszty – druk dla pożyczek preferencyjnych
 3. Oświadczenie o braku innych pożyczek preferencyjnych – druk dla pożyczek preferencyjnych
 4. Oświadczenie o otrzymaniu-nieotrzymaniu pomocy de minimis – druk dla pożyczek preferencyjnych
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – druk dla pożyczek preferencyjnych
 6. Zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach – druk dla poręczycieli
 7. Oświadczenie majątkowe poręczyciela – druk dla poręczyciela

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY POŻYCZKI

 1. Umowa pożyczkow a- wzór– druk dla wszystkich przedsiębiorców
 2. Umowa poręczenia – wzór – druk dla wszystkich przedsiębiorców

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM SIĘ Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW POŻYCZKOWYCH:

 1. Raport z wydatkowania środków pożyczkowych – druk dla wszystkich przedsiębiorców
 2. Oświadczenie dotyczące zakupu używanego środka trwałego – druk dla pożyczek preferencyjnych
 3. Oświadczenie o poniesionych wydatkach– druk dla pożyczek preferencyjnych
 4. Oświadczenie zbywcy_ nabywcy dot. sprzedaży_zakupu używanego środka trwałego– druk dla pożyczek preferencyjnych
 5. Oświadczenie dotyczące zakupu nieruchomości (zabudowanej, niezabudowanej)– druk dla pożyczek preferencyjnych
 6. Oświadczenie zbywcy_nabywcy dot. zbytej_nabytej nieruchomości (zabudowanej, niezabudowanej)– druk dla pożyczek preferencyjnych
 7. Oświadczenie o wykorzystaniu inwestycji na działalność– druk dla pożyczek preferencyjnych
 8. Oświadczenie o braku pokrewieństwa i powinowactwa– druk dla pożyczek preferencyjnych

REGULAMINY ARCHIWALNE

 1. REGULAMIN FUNDUSZU od 15.01.2015 do 01.02.2016 r. 
 2. REGULAMIN FUNDUSZU od 01.02.2013 do 14.01.2015 r.
 3. REGULAMIN FUNDUSZU od 05.11.2012 do 31.01.2013 r.
 4. REGULAMIN FUNDUSZU od 12.12.2011 do 04.11.2012 r.
 5. REGULAMIN FUNDUSZU od 20.06.2011 do 11.12.2011 r.
 6. REGULAMIN FUNDUSZU od 12.01.2011 do 19.06.2011 r.
 7. REGULAMIN FUNDUSZU od 04.01.2011 do 11.01.2011 r.
 8. REGULAMIN FUNDUSZU od 01.12.2010 do 03.01.2011 r.

 

Informacja o ochronie danych osobowych dot. korespondencji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@centrump-sucha.pl,  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej działalnością statutową lub podmiot powstały z przekształcenia Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz  jednostki kontrolujące i nadzorujące (w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia oraz ewentualnych projektów) w tym Członkowie Stowarzyszenia, BIGInfomonitor, poczta, serwis i nadzór nad oprogramowaniem, obsługa prawna celem windykacji zadłużeń/realizacji umowy, firma windykacyjna.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.