„Skawa”

Bez tytułu 1 

Fundusz Pożyczkowy „Skawa”
prowadzony przez Stowarzyszenie „ Samorządowe Centrum
Przedsiębiorczości I Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi MRPO „ Gospodarka regionalnej szansy” Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw ”Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw.


 

Informacja!!!

Informujemy, że Fundusz Pożyczkowy „SKAWA” z dniem 30.09.2017 r. zakończył działalność operacyjną.  

 


 

 

INFORMACJA!!!

Ostateczny termin składania wniosków o pożyczkę do Funduszu Pożyczkowego „SKAWA” upływa dnia 25.09.2017 roku.

 

 


 

UWAGA!

OD 02.02.2016 roku ZMIANA REGULAMINU I OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW!!!

 


 

POŻYCZKI PRZEZNACZONE DLA:

 • mikro przedsiębiorców posiadających siedzibę lub adres prowadzenia działalności na terytorium województwa Małopolskiego
 • osób rozpoczynających działalność gospodarczą

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZEK:

 • Minimalna wysokość: 5.000 zł
 • Maksymalna wysokość: 120.000zł
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki:
  • 60 miesięcy dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł
  • 72 miesiące dla pożyczek o wartości wyższej niż 100.000 zł
 • Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy
 • Oprocentowanie stałe wyliczane dla każdego wnioskodawcy indywidualnie na podstawie ratingu.

CELE NA KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI POŻYCZKOWE:

1. Inwestycyjny:

 • Zakup, budowa, rozbudowa bądź modernizacja obiektów: produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • Zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego części,
 • Zakup: maszyn, urządzeń, wyposażenia, aparatury, ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu,
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
 • Zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę

2.  Obrotowy (zakup materiałów, towarów i surowców do produkcji i usług oraz zakup towarów handlowych, bieżące koszty działalności firmy – w tym koszty pracy). Wyłącznie dla przedsiębiorców znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju jako kapitał początkowy albo na kolejnych etapach, pod warunkiem, że jest to ściśle powiązane z planem rozwoju przedsiębiorstwa.
Pożyczka na cel obrotowy może być przyznana wyłącznie w szczególnych przypadkach, które muszą być łącznie spełnione: pożyczkobiorca znajduje się w we wstępnej fazie rozwoju, przedsiębiorca działa w branży produkcyjnej lub usługowej, cel obrotowy pożyczki nie może stanowić więcej niż 50 % wartości całej pożyczki.

Prowizja: brak

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

 • Pożyczka musi być zabezpieczona.

OBOWIĄZKI POŻYCZKOBIORCY:

 • Terminowe regulowanie spłat
 • Rozliczenie się z wydatkowania środków pożyczkowych w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania środków pożyczkowych:
  • faktury
  • rachunki
  • umowy kupna- sprzedaży
  • inne umowy cywilnoprawne
  • inne dokumenty potwierdzające wydanie środków pożyczkowych

 UWAGA!!!

Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powyżej 15.000 złotych powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy (dotyczy transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami).


  WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Michał Stasik – m.stasik@funduszskawa.pl

Magdalena Piwowarczyk – m.piwowarczyk@funduszskawa.pl

 

W siedzibie Stowarzyszenia: codziennie (poniedziałek- piątek) w godzinach 800-1600

 

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach lub na stronie internetowej www.funduszskawa.pl

 

Pliki do pobrania:

 1. Informacje wstępne
 2. Wniosek o pożyczkę
 3. Wzór umowy pożyczki
 4. Wzór umowy poręczenia
 5. Regulamin Funduszu Skawa (od 11.09.2017 r.)

Dokumenty dla poręczycieli:

Regulaminy archiwalne:

 1. REGULAMIN_FUNDUSZU SKAWA do 04.01.2011
 2. REGULAMIN_FUNDUSZU SKAWA od 04.01.2011 do 10.02.2012
 3. REGULAMIN_FUNDUSZU SKAWA od 10.02.2012 do 01.02.2013.
 4. REGULAMIN_FUNDUSZU SKAWA od 01.02.2013 do 22.07.2013
 5. REGULAMIN FUNDUSZU SKAWA od 22.07.2013 do 02.06.2014
 6. Archiwalny Regulamin Funduszu Skawa od 01.06.2014 r. do 01.02.2016 r.
 7. Archiwalny Regulamin Funduszu Skawa do 10.09.2017 r.

 

Informacja o ochronie danych osobowych dot. korespondencji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@centrump-sucha.pl,  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej działalnością statutową lub podmiot powstały z przekształcenia Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz  jednostki kontrolujące i nadzorujące (w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia oraz ewentualnych projektów) w tym Członkowie Stowarzyszenia, BIGInfomonitor, poczta, serwis i nadzór nad oprogramowaniem, obsługa prawna celem windykacji zadłużeń/realizacji umowy, firma windykacyjna.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.