Tor#10

ODBIORCY:

O pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się krajowe osoby fizyczne i krajowe niepaństwowe osoby prawne, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa, w którym działa FRP lub sąsiednich województw,
b) należą do jednej z wymienionych niżej kategorii:

 • bezrobotni,
 • zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy, otrzymali w okresie dwóch ostatnich lat pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacają tę pożyczkę bez opóźnień,
 • uzyskali poprzednio pożyczkę ze środków FRP i spłacili lub spłacają tę pożyczkę bez opóźnień,
 • osoba bezrobotna do 25 roku życia lub osoba bezrobotna, legitymująca się dyplomem wyższej uczelni, która nie ukończyła 27 roku życia,
 • podmioty gospodarcze, które zatrudniają lub zatrudnią dodatkowo do 10 – ciu osób bezrobotnych (w przeliczeniu na pełne etaty) skierowanych przez powiatowe urzędy pracy,

c) ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności,
d) przedstawią wniosek o pożyczkę według obowiązującego w FRP standardowego wzoru.

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZKI

 1. Pożyczka może być udzielona do maksymalnej wysokości 120.000,00 zł
 2. Maksymalny okres pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 60 miesięcy.
 3. Maksymalny okres karencji wynosi 6 miesięcy, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie).
 4. Pożyczki udzielane ze środków FRP oprocentowane są według stopy procentowej ustalonej w umowie pożyczki:
 • oprocentowanie pożyczek odnoszone jest do poziomu oprocentowania redyskonta weksla (kredytu redyskontowego NBP),
 • Oprocentowanie jest naliczane miesięcznie w całym okresie pożyczkowym.

5. Minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20 % wartości przedsięwzięcia.
6. Stosowane zabezpieczenie:

 • poręczenie osób trzecich, przewłaszczenie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia,
 • weksel własny „in blanco”,
 • inne równoważne powyższe zabezpieczenie majątkowe.

UWAGA!!!

Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powyżej 15.000 złotych powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy (dotyczy transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami).


WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ

Sekretariat Centrala: 33 874-11-03

Marta Talik – m.talik@funduszemalopolska.pl  Kom.: +48 501-609-564

Klaudia Młodzianowska – k.mlodzianowska@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 506-254-080

Dorota Nitecka –  d.nitecka@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 502 116 291

Małgorzata Pyclik- Sikora – m.p-sikora@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 502 116 291

 

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych pożyczkobiorcy i współmałżonka pożyczkobiorcy 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  e-mail: iod@funduszemalopolska.pl,  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w celach związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej działalnością statutową  lub podmiot powstały z przekształcenia Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej w tym w celu realizacji projektu Fundusz Pożyczkowy „TOR#10” tj. udzielenia wsparcia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jednostki kontrolujące i nadzorujące (w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia oraz ewentualnych projektów)  i Członkowie Stowarzyszenia, BIGInfomonitor, bank celem dokonania przelewu,  poczta, serwis i nadzór nad oprogramowaniem, oraz jeżeli dotyczy obsługa prawna celem windykacji zadłużeń/realizacji umowy, firma windykacyjna

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust. 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych dla poręczyciela i współmałżonka poręczyciela

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@funduszemalopolska.pl,  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w celach związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej działalnością statutową  lub podmiot powstały z przekształcenia Stowarzyszenia. „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz  jednostki kontrolujące i nadzorujące (w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia oraz ewentualnych projektów) w tym Członkom Stowarzyszenia, BIGInfomonitor, poczta, serwis i nadzór nad oprogramowaniem, obsługa prawna celem windykacji zadłużeń/realizacji umowy, firma windykacyjna

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust. 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową podpisania umowy

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Informacja o ochronie danych osobowych dot. korespondencji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy
ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@funduszemalopolska.pl,  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej działalnością statutową lub podmiot powstały z przekształcenia Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz  jednostki kontrolujące
i nadzorujące (w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia oraz ewentualnych projektów) w tym Członkowie Stowarzyszenia, BIGInfomonitor, poczta, serwis i nadzór nad oprogramowaniem, obsługa prawna celem windykacji zadłużeń/realizacji umowy, firma windykacyjna

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust. 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową podpisania umowy

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.