Projekty zrealizowane

Bez tytułu

Doradca małopolskiego przedsiębiorcy

Projekt „DORADCA MAŁOPOLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki
 • Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

OKRES REALIZACJI PROJEKTU – od 01.11.2011 r. do 31.10.2014 r.

CEL PROJEKTU – celem projektu był rozwój przewagi konkurencyjnej mikro, małych i średnich małopolskich przedsiębiorstw, dzięki rozwiązywaniu problemów biznesowych, dostosowując ich firmy do aktualnych wymogów rynku.

UCZESTNICY PROJEKTU – mikro, małe i średnie firmy z Małopolski. Do udziału w projekcie zapraszane były w szczególności mikroprzedsiębiorstwa, działające na rynku pierwszy rok oraz firmy prowadzone lub zarządzane przez kobiety.

ZAKRES DORADZTWA – w ramach projektu Klient mógł skorzystać z bezpłatnych konsultacji eksperckich z następujących zakresów:

 1.  Aspekty formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej:
  -prawa i obowiązki przedsiębiorcy, w tym zobowiązania publicznoprawne,
  – obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych.
 2. Marketing przedsiębiorstwa:                                                                                                                                                          -Konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej,
  -Budowanie relacji z klientami, kontrahentami,
  -Wykorzystanie nowoczesnych technologii w marketingu (w tym informatycznych),
  -Marketingowe aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu,
  -Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy,
 3. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem:
  -Organizacja pracy przedsiębiorcy,
  -Zarządzanie czasem,
  -Dobór personelu
  -Podział obowiązków i odpowiedzialności wewnątrz firmy,
  -Skutki prawne wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  -Sieci powiązań i klastry
 4. Finanse przedsiębiorstwa:
  -Zastosowanie narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu,
  -Formy opodatkowania działalności gospodarczej – wybór optymalnej formy,
  -Postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej,
  -Pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki,
  -Konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych.
 5. Działalność firmy na rynkach zagranicznych:
  -Wymagania rynku docelowego wobec firmy planującej rozpoczęcie/rozwój eksportu,
  -Formy ograniczenia ryzyka związanego z działalnością eksportową,
  -Narzędzia pozyskiwania klienta zagranicznego,
  -Konsultacje strategii wejścia na rynek zagraniczny
 6. Prawne:
  -prawo i postępowanie cywilne,
  -prawo gospodarcze w tym prawo finansowe, handlowe,
  -prawo ochrony środowiska,
  -prawo i postępowanie administracyjne,
 7. Innowacyjność:
  -podniesienie konkurencyjności poprzez innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.

W ramach projektu wsparto 184 przedsiębiorców, którzy rozwiązali swoje problemy biznesowe. Udzielono 2760 godzin doradczych w celu rozwiązania problemów biznesowych. Poziom zadowolenia małopolskich MMŚP objętych wsparciem w ramach projektu wynosił 75%. 90 przedsiębiorców działających do roku czasu, zostało objętych wsparciem w zakresie projektu doradczego. Udzielono wsparcia dla 74 przedsiębiorstw zarządzanych lub prowadzonych przez kobiety.

Usługa doradcza nie mogła stanowić elementu stałej lub okresowej działalności ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, reklamy, regularnych usług prawnych.

insty

 

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych

„Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 2 „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr”, Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizowanego projektu było zapewnienie dostępności oferty bezpłatnych usług informacyjnych PK dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Okres realizacji projektu: wrzesień 2008r. – grudzień 2011r.

 

Zostań małopolskim przedsiębiorcą

Projekt „Zostań małopolskim przedsiębiorcą” był realizowany w ramach Konsorcjum przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Partnerstwie z 8 instytucjami otoczenia biznesu działającymi na terenie całego województwa małopolskiego.Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty na wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Głównym celem projektu było  stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia na rzecz 405 osób planujących założenie firmy na terenie Małopolski. Czas trwania projektu: Listopad 2008 – Luty 2011. Całkowita wartość projektu: 19 841 366,60 zł. Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej było  partnerem projektu i odpowiedało za jego realizację na terenach powiatu suskiego i limanowskiego.

 

Małopolski Biznesmen

Projekt „Małopolski Biznesmen” realizowany był  na terenie całego województwa małopolskiego. Liderem Projektu była Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która realizowała projekt w partnerstwie z:

 • Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej Małopolskie Forum Pracy – Kraków
 • Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
 • Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego Oddział w Tarnowie
 • Stowarzyszenie „ Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej
 • Chrzanowska Izba Gospodarcza

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty na wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Głównym celem projektu było stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania samozatrudnienia wśród mieszkańców całego Województwa Małopolskiego. Osiągnięty został poprzez realizację celu szczegółowego polegającego na stworzeniu warunków do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej poprzez zdobycie niezbędnej wiedzy podczas szkoleń, doradztwa oraz uzyskanie wsparcia finansowego przez osoby fizyczne zamieszkujące i/lub uczące się i/lub pracujące na terenie Województwa Małopolskiego. Czas trwania projektu: Październik 2009 – Wrzesień 2011. Całkowita wartość projektu: 3 999 995,20 zł.

Zostań małopolskim przedsiębiorcą II

Projekt „ZOSTAŃ MAŁOPOLSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ II” powstał jako kontynuacja działania na rzecz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia zainicjowanego w projekcie „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą”. Celem projektu było aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania na terenie małopolski mikroprzedsiębiorstw (co najmniej 440), w tym innowacyjnych. Projekt był realizowany w ramach Konsorcjum przez MAŁOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. w Partnerstwie z 8 instytucjami otoczenia biznesu działającymi na terenie całego województwa małopolskiego. Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej było  partnerem projektu i odpowiedało za jego realizację na terenach powiatu suskiego i wadowickiego.Czas trwania projektu: styczeń 2010 – czerwiec 2012

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty na wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Wyposażenie nowej siedziby i podniesienie standardu świadczonych usług Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”

Projekt „Wyposażenie nowej siedziby i podniesienie standardu świadczonych usług Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” realizowany był w terminie 30.09.2010 – 31.07.2011. Wartość projektu wyniosła 135.693,20 złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 2.1C, kwotą 58.775,96 złotych. Projekt polegał na wyposażeniu nowej siedziby Stowarzyszenia w odpowiedni sprzęt techniczny i w efekcie podniesieniu standardu i jakości świadczonych przez Stowarzyszenie usług. W ramach projektu zakupiono nowe wyposażenie biurowe i elektroniczne, zrealizowano sieć teleinformatyczną oraz zakupiono programy biurowe poprawiające jakość pracy oraz program księgowy wspomagający pracę funduszy pożyczkowych.

 

Fundusz Pożyczkowy „Skawa”

Fundusz Pożyczkowy „Skawa” prowadzony przez Stowarzyszenie „ Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości I Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi MRPO „ Gospodarka regionalnej szansy” Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw ”Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw.

 

Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa”

Fundusz Pożyczkowy „Odbudowa” prowadzony przez Stowarzyszenie „ Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw”.

 

Wsparcie z programów krajowych

 • „Umowa dotacji przeznaczonej na udzielanie pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych w 2001r.”. Dotacja PARP w wysokości 3,5 mln zł. Okres realizacji wrzesień 2001r. do listopad 2001r. Udzielono 72 bezprocentowe pożyczki przedsiębiorcom z woj. Małopolskiego na ponad 3,5 mln zł., z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w 2001r. Okres spłaty pożyczki wynosił od 18 do 48 miesięcy.
 • „Umowa dotacji przeznaczonej na udzielenie pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych w 2001r. Dotacja Ministerstwa Gospodarki w wysokości ponad 0,6 mln. zł. Okres realizacji grudzień 2001r. Udzielono 24 bezprocentowe pożyczki na kwotę równą wysokości dotacji.
 • Projekt „Doradztwo dla Małych i Średnich Przedsiębiorców prowadzących i rozwijających pozarolniczą działalność gospodarczą”. Realizowany w 2001r. na podstawie umowy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Udzielono 510 porad podstawowych i specjalistycznych dla 85 firm. Projekt miał na celu usunięciew bariery dostępu do konkretnej wiedzy związanej głównie z prawem podatkowym, prawem pracy, sporządzaniem biznes planów, finansowaniem rozwoju firm, dostępnych środków pomocowych dla MSP.
 • Projekt „Udzielanie jednorazowych dotacji osobom fizycznym podejmującym pozarolniczą działalność gospodarczą”, realizowany w 2001r. na podstawie umowy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionu S.A. Przygotowano 155 kompletnych wniosków o dotację. Celem projektu było wsparcie osób podejmujących działalność gospodarczą kwotą 3,6 tys. zł na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia itd.

Pomoc udzielona przez inne organizacje i instytucje międzynarodowe itd.

 • Dotacja „Rozwój Małej Przedsiębiorczości” TOR 10 z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju poprzez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Kwota dotacji 0,53 mln zł. Okres realizacji od 1996r. do nadal. Projekt polega na udzielaniu preferencyjnych pożyczek, świadczeniu usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych dla „starterów” i małych firm.
 • Dotacja „Projekt promocji agroturystyki” przekazana przez Korpus Pokoju w wysokości 20 tys. zł. Okres realizacji 1997-1998. Projekt polegał na uruchomieniu 11 nowych gospodarstw agroturystycznych w powiecie suskim,
 • Fundusz Pożyczkowy „Małopolska Południowo – Zachodnia”. Dotacja w ramach SPO WKP 1.2.1. przyznana w 2005r. w wysokości 8 mln zł. – całkowita wartość projektu 11,5 mln zł. Projekt polegał na powiększeniu kapitału funduszu pożyczkowego,. Celem było zwiekszenie zakresu terytorialnego oraz lościowego udzielanych pożyczek. Realizacja projektu została zakończona w 2007r. Efekty projektu (fundusz pożyczkowy) funkcjonują do dzisiaj.
 • „Rozszerzenie zakresu terytorialnego i poprawa jakości świadczenie usług finansowych”. Dotacja została przyznana w 2005r. w kwocie 81,8 tys zł. W ramach SPO WKP 1.1.2. Projekt polegała na odnowieniu i dostosowaniu nowych pomieszczeń do potrzeb Stowarzyszenia i ich odpowiednim wyposażeniu, tak by można było świadczyć usługi na wysokim poziomie jakościowym i w nowoczesny sposób.
 • Projekt „Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU”. Okres realizacji 2005-2008. Kwota dotacji 473 124,98 zł w ramach SPO WKP 1.1.1. Projekt polegał na świadczeniu bezpłatnych usług informacyjnych na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Pożyczka dla Przedsiębiorców 24+

Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy. 

Projekt zrealizowany w ramach „Zintegrowanego Projektu wsparcia Instrumentów Finansowych w Małopolsce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 miesięcy.

Projekt był realizowany w ramach Konsorcjum w składzie:

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej,
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Głównym celem projektu była możliwość skorzystania przez mikro, małe i średnie firmy z regionu Małopolski z korzystnego programu pożyczkowego z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.

Pożyczka dla Start-Upów

„Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku do 24 miesięcy”

Projekt zrealizowany w ramach „Zintegrowanego Projektu wsparcia Instrumentów Finansowych w Małopolsce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty Finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju.

Projekt był realizowany w ramach Konsorcjum w składzie:

 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej,
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Celem projektu było wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju.

Nowy Małopolski Przedsiębiorca

Projekt „NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA” powstał ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Projekt polegał na udzielaniu pożyczek preferencyjnie oprocentowanych dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego.

Pożyczka na efektywność energetyczną

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 (Poddziałanie 4.3.4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych- instrument finansowy). Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (dot. budynków wielorodzinnych).

Pożyczka na rewitalizację

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa „Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski” 11.3. Celem pożyczki było wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego.

„Beskid”

Fundusz pożyczkowy zrealizowany ze środków własnych Stowarzyszenia SCPiR.