POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Informujemy, że dnia  22 lutego 2022 r. podpisano Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizuję zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi Pożyczka Płynnościowa POIR o wartości 40 000 000,00 zł, z którego udzielane będą pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie WOJEWÓDZTWA  ŚLĄSKIEGO.

 

Projekt realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przy udziale Funduszy Europejskich w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w ramach inicjatywy REACT-EU.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19 przez wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej.

Konsorcjum stworzone przez dziewięć podmiotów tj. Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (Lider Konsorcjum), Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Bielsku-Białej, Fundację Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce, Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu oraz Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie

na podstawie zawartej w dniu 22 lutego 2022 r. Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi Pożyczka Płynnościowa POIR o wartości 40 000 000,00 zł, z którego udzielane będą pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego.

Pożyczki Płynnościowe POIR udzielane w ramach realizacji Projektu mają na celu umożliwienie firmom sektora MŚP, których dotknęły negatywne skutki pandemii COVID-19, dostępu do kapitału na zapewnienie płynności finansowej, w tym odbudowę działalności. Pożyczki Płynnościowe POIR objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału.

 

POŻYCZKOBIORCA

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego spełniający warunki opisane w Regulaminie Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego: „Pożyczka Płynnościowa POIR”,  w tym .in.:

– nie znajduje się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019,

– nie jest wykluczony z dostępu do pomocy publicznej,

– wykaże, że konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobniają ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższym czasie.

 

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Przedsiębiorca może z Pożyczki Płynnościowej POIR sfinansować przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności – cel obrotowy, m.in. takie jak:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie znajdujące się na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek, leasingu (nieopłacona rata z terminem spłaty między
  120 dniami przed dniem złożenia wniosku a ostatnim dniem okresu wydatkowania pożyczki),
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy.

Pożyczka może finansować 100% wydatków brutto Pożyczkobiorcy.

 

KWOTA POŻYCZKI

Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; (w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności), albo
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r. albo
 • jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

Łączna wartość udzielonego finansowania jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 mln zł.

OKRES SPŁATY

 • maksymalny okres spłaty pożyczki: 72 miesiące,
 • maksymalny okres karencji w spłacie: 6 miesięcy,
 • w dwóch pierwszych latach spłaty możliwe do 4 miesięcy wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.

OPROCENTOWANIE

Pożyczka Płynnościowa POIR objętą jest dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału tj. pożyczkobiorcy nie płacą odsetek, są one pokrywane ze środków pomocowych, a przedsiębiorcy otrzymują zaświadczenie o uzyskaniu pomocy.

OPŁATY

Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i w okresie prawidłowej obsługi pożyczki.

 

WKŁAD WŁASNY

Brak wymogu wkładu własnego

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski można składać w okresie ogłoszonego naboru. Termin ogłoszenia naboru zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych i w punktach naboru wniosków wskazanych Uczestnikami Konsorcjum (lista teleadresowa poniżej). Regulamin dopuszcza dwie formy składanie wniosków tj. elektronicznie (poprzez Generator wniosków) lub osobiście.

Wniosek o pożyczkę można składać elektronicznie poprzez GENERATOR WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH (dostęp do generatora zostanie uruchomiony w dniu ogłoszenia naboru): www.plynnosciowa.pl

Wniosek o pożyczkę można składać osobiście wyłącznie w dni robocze w godzinach otwarcia biur poszczególnych Konsorcjantów, tzn. przez 3 (słownie: trzy) dni robocze. Poniżej lista danych adresowych siedzib poszczególnych Konsorcjantów na terenie województwa śląskiego, gdzie będzie można składać wnioski osobiście w formie papierowej:

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej – Lider Konsorcjum

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, http://www.arrsa.pl

godziny otwarcia biura: 8.00 do 16.00

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8, https://www.arl.org.pl

piątek: 8:00 – 15:00

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

42-202 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok.8, https://www.arr.czestochowa.pl/

godziny otwarcia biura: 7.30 do 15.30.    

 

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.

41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 6, https://www.rarinwestor.pl/

godziny otwarcia biura: 8.00 do 16.00

 

Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości”

43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5, https://www.bcp.org.pl/

godziny otwarcia biura: 8.00 do 16.00

 

Złożenie wniosku oraz jego rozpatrzenie następuje na jednolitych zasadach niezależnie od tego, w której instytucji będącej Uczestnikami Konsorcjum złożono wniosek.