Fundusz Pożyczkowy Skawa+

Fundusz Pożyczkowy „SKAWA+” prowadzony przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej.

Fundusz Pożyczkowy Skawa+ powstał ze środków pozyskanych ze Małopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

POŻYCZKOBIORCA:

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na obszarze województwa małopolskiego, tj. zgodnie z dokumentami rejestrowymi (jak KRS/CEIDG) posiadają na obszarze województwa małopolskiego siedzibę lub oddział.

KWOTA POŻYCZKI:

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki nie może być wyższa niż 1.000.000,00 zł

OKRES FINANSOWANIA:

Pożyczka może być udzielona maksymalnie na okres:

 • 60 miesięcy w przypadku pożyczek o wartości nie przekraczającej 250.000,00 zł
 • 84 miesięcy w przypadku pożyczek o wartości powyżej 250.000,00 zł

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

Pożyczka może być przeznaczana na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych, ekonomicznie rentownych, realizowanych przez małopolskie MŚP, w szczególności na pokrycie z tego tytułu ich wszelkich wydatków bieżących i inwestycyjnych na terenie województwa małopolskiego:

 • Obrotowe: zakup towarów, materiałów, surowców, bieżące koszty prowadzenia działalności;
 • Inwestycyjne: zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, budowa, remont, modernizacja czy rozbudowa nieruchomości, zakup samochodu, itp.
 • Inwestycyjno-obrotowe.

Wydatkowanie pożyczki musi być powiązane z prowadzoną lub planowaną do rozwoju działalnością gospodarczą.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

Ze środków pochodzących z pożyczki nie można pokryć następujących wydatków:

 • Zobowiązań publiczno-prawnych, zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych oraz zobowiązań cywilno-prawnych, których termin płatności upłynął przed dniem złożenia Wniosku
 • Wydatków czy kosztów uprzednio poniesionych (w tym zapłaconych) przez Pożyczkobiorcę, tj. przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę, bez względu na charakter środków, z których zobowiązania te zostały uregulowane (środki publiczne z których korzystał/korzysta Pożyczkobiorca lub środki prywatne)
 • Finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez MŚP
 • Finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów
 • Finansowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI:

Oprocentowanie podstawowe Pożyczki jest zmienne i jest uzależnione od stopy bazowej, o której mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02, publikowanej cyklicznie na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) (https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php) lub komunikacie zastępującym (lub równoważnym).

Wysokość aktualnej stopy bazowej od 01.01.2024 r. wynosi 5,68%.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

Każda Pożyczka musi być zabezpieczona co najmniej w 130 % wartości kapitału

Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco oraz dodatkowo przyjmowane są następujące formy zabezpieczenia:

 • Poręczenie cywilne i wekslowe osoby trzeciej,
 • Przewłaszczenie ruchomości na zabezpieczenie,
 • Hipoteka na nieruchomości,
 • Inne niż wymienione zaproponowane przez Wnioskodawcę a zaakceptowane przez Fundusz.

DO POBRANIA:

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ

Sekretariat Centrala: 33 874-11-03

Klaudia Młodzianowska – k.mlodzianowska@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 506-254-080

Małgorzata Pyclik- Sikora – m.p-sikora@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 502 116 291

 

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych dla pożyczkobiorcy i współmałżonka pożyczkobiorcy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”  przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Adresaci Klauzuli                                                                                                          

Osobami których dane dotyczą, są:                      

Wnioskodawcy i pożyczkobiorcy, będący osobami fizycznymi,                  

Osoby fizyczne ubiegające się o zawarcie umowy pożyczki,                        

Osoby fizyczne udzielające w sposób bezpośredni lub pośredni zabezpieczeń udzielanych pożyczek.                                                                                                                                                                                  

Administrator danych osobowych                         

W zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach związanych ze złożeniem Wniosku Pożyczkowego, jego realizacją, zawarcia Umowy Pożyczkowej, wykonania Umowy Pożyczkowej,
w tym kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.         

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej (34 – 200 Sucha Beskidzka) przy ulicy Mickiewicza 175                  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Małopolski Fundusz Rozwoju z siedziba w Krakowie
(31 – 553 Kraków) przy ulicy Cystersów 9 przetwarza dane osobowe na podstawie Umowy Linii Pożyczkowej nr MFR/3/LP/1/2022/U zawartej ze Stowarzyszeniem „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej dnia 24 marca 2022 roku oraz załącznika nr 7
do niniejszej Umowy: Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w zakresie określonym w ust. 6 paragrafu 3 Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, tj: Imię i Nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, numery telefonów, adres zamieszkania, data urodzenia, NIP, seria i numer dowodu tożsamości, imiona rodziców, numer rachunku bankowego a nadto informacje prawdopodobnie zawierające dane osobowe.                                                                                                                                                                                                                        

Kontakt z Administratorem oraz Przetwarzającym                         

Kontakt z administratorem       

adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 175                       

adres e-mail: iod@funduszemalopolska.pl                        

tel.: (33) 874 11 03, (33) 874 13 15                        

Kontakt z Przetwarzającym       

adres e-mail: biuro@mfr.com.pl                            

tel.: 515 813 553                                                                                                                                                                                                       

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych                         

Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia opisane we Wniosku Pożyczkowym, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia pożyczki, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu. Dane będą przetwarzane w celach szczegółowych:

– rozpatrzenia wniosku pożyczkowego oraz zawarcia i realizacji umowy pożyczki;

– czynności związanych z ustanowieniem zabezpieczeń dokonywanych przez osoby trzecie;

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego;

– dochodzenia należności;

– archiwalnych, statystycznych, sprawozdawczych;                                             

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach realizacji przedsięwzięcia określonego we Wniosku Pożyczkowym odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f a także art. 9 ust. 2 lit. g RODO                                                                                                                                                                                                                 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców                          

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora  następującym kategoriom odbiorców                 

Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora , którym powierzono wykonywanie czynności w szczególności związanych z dochodzeniem roszczeń, na podstawie umowy
z Administratorem,                                             

Instytucjom państwowym i samorządowym na podstawie umów dotacyjnych lub innych umów wsparcia zawartych z tymi instytucjami przez Administratora, jak również mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.                                                                                                                                                                                                                 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane               

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa i zawartych umowach.                                                                                                                                                                                                

Charakter pozyskania danych od osób, których dane dotyczą                    

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy pożyczki  ma charakter dobrowolny.  Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach  Umowy Linii Pożyczkowej nr MFR/3/LP/1/2022/U z dnia 24 marca 2022 roku. W szczególności taką konsekwencją będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Informacje o prawach osób których dane dotyczą                          

Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa:

dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO)                    

sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO)                  

usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym –
w art. 17 RODO)                            

ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku –  art. 18 RODO)                     

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie istnieje możliwość  w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; w  takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu brak będzie możliwości  nie będziemy już mogli przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem;  uprawnienie to podlega ograniczeniu w sytuacji, gdy podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub innego podmiotu albo  interes publiczny, albo  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż istnieje możliwość  żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora  bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.       

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; uprawnienie to istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO)                             

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa                

Informacje o zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji                         

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.            

Informacje o przekazywaniu danych  do państwa trzeciego                        

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej         

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych dla poręczyciela
i współmałżonka poręczyciela

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”  przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Adresaci Klauzuli                                                                                                          

Osobami których dane dotyczą, są:                      

Wnioskodawcy i pożyczkobiorcy, będący osobami fizycznymi,                  

Osoby fizyczne ubiegające się o zawarcie umowy pożyczki,                        

Osoby fizyczne udzielające w sposób bezpośredni lub pośredni zabezpieczeń udzielanych pożyczek.                                                                                                                                                                                  

Administrator danych osobowych                         

W zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach związanych ze złożeniem Wniosku Pożyczkowego, jego realizacją, zawarcia Umowy Pożyczkowej, wykonania Umowy Pożyczkowej,
w tym kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.         

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej (34 – 200 Sucha Beskidzka) przy ulicy Mickiewicza 175                  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Małopolski Fundusz Rozwoju z siedziba w Krakowie
(31 – 553 Kraków) przy ulicy Cystersów 9 przetwarza dane osobowe na podstawie Umowy Linii Pożyczkowej nr MFR/3/LP/1/2022/U zawartej ze Stowarzyszeniem „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej dnia 24 marca 2022 roku oraz załącznika nr 7 do niniejszej Umowy: Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w zakresie określonym w ust. 6 paragrafu 3 Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, tj.: Imię i Nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, numery telefonów, adres zamieszkania, data urodzenia, NIP, seria i numer dowodu tożsamości, imiona rodziców, numer rachunku bankowego a nadto informacje prawdopodobnie zawierające dane osobowe.                 

Kontakt z Administratorem oraz Przetwarzającym                         

Kontakt z administratorem       

adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 175                       

adres e-mail: iod@funduszemalopolska.pl                        

tel.: (33) 874 11 03, (33) 874 13 15                        

Kontakt z Przetwarzającym       

adres e-mail: biuro@mfr.com.pl                            

tel.: 515 813 553                                                                                                                                                                          

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych                         

Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia opisane we Wniosku Pożyczkowym, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia pożyczki, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu. Dane będą przetwarzane w celach szczegółowych:

– rozpatrzenia wniosku pożyczkowego oraz zawarcia i realizacji umowy pożyczki;

– czynności związanych z ustanowieniem zabezpieczeń dokonywanych przez osoby trzecie;

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego;

– dochodzenia należności;

– archiwalnych, statystycznych, sprawozdawczych;                         

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach realizacji przedsięwzięcia określonego we Wniosku Pożyczkowym odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f a także art. 9 ust. 2 lit. g RODO                         

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców                          

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora  następującym kategoriom odbiorców
Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora , którym powierzono wykonywanie czynności w szczególności związanych z dochodzeniem roszczeń, na podstawie umowy
z Administratorem,                      

Instytucjom państwowym i samorządowym na podstawie umów dotacyjnych lub innych umów wsparcia zawartych z tymi instytucjami przez Administratora, jak również mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.                          

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane               

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa i zawartych umowach.              

Charakter pozyskania danych od osób, których dane dotyczą                    

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy pożyczki  ma charakter dobrowolny.  Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach  Umowy Linii Pożyczkowej nr MFR/3/LP/1/2022/U z dnia 24 marca 2022 roku. W szczególności taką konsekwencją będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Informacje o prawach osób których dane dotyczą                          

Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa:
dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO)                    

sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO)                  

usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym – w art. 17 RODO)                          

ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku –  art. 18 RODO)                     

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie istnieje możliwość  w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; w  takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu brak będzie możliwości  nie będziemy już mogli przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem;  uprawnienie to podlega ograniczeniu w sytuacji, gdy podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub innego podmiotu albo  interes publiczny, albo  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.                    

prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż istnieje możliwość  żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora  bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.                      

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; uprawnienie to istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO)                             

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa                

Informacje o zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji                         

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.            

Informacje o przekazywaniu danych  do państwa trzeciego                        

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej         

Informacja o ochronie danych dot. korespondencji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy
ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@funduszemalopolska.pl,  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej działalnością statutową lub podmiot powstały z przekształcenia Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz  jednostki kontrolujące
i nadzorujące (w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia oraz ewentualnych projektów) w tym Członkowie Stowarzyszenia, BIGInfomonitor, poczta, serwis i nadzór nad oprogramowaniem, obsługa prawna celem windykacji zadłużeń/realizacji umowy, firma windykacyjna

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust. 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową podpisania umowy

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.