Fundusz Pożyczkowy Skawa+

Szanowni Przedsiębiorcy!

Informujemy, że nabór wniosków o pożyczki do Funduszu Pożyczkowego SKAWA+ zostaje tymczasowo wstrzymany z dniem 15.05.2024 r. do odwołania – ze względu na chwilowe wyczerpanie środków w Funduszu.

Zapraszamy do korzystania z oferty Funduszu Pożyczkowego SKAWA++

Fundusz Pożyczkowy „SKAWA+” prowadzony przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej.

Fundusz Pożyczkowy Skawa+ powstał ze środków pozyskanych ze Małopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

POŻYCZKOBIORCA:

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na obszarze województwa małopolskiego, tj. zgodnie z dokumentami rejestrowymi (jak KRS/CEIDG) posiadają na obszarze województwa małopolskiego siedzibę lub oddział.

KWOTA POŻYCZKI:

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki nie może być wyższa niż 1.000.000,00 zł

OKRES FINANSOWANIA:

Pożyczka może być udzielona maksymalnie na okres:

 • 60 miesięcy w przypadku pożyczek o wartości nie przekraczającej 250.000,00 zł
 • 84 miesięcy w przypadku pożyczek o wartości powyżej 250.000,00 zł

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

Pożyczka może być przeznaczana na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych, ekonomicznie rentownych, realizowanych przez małopolskie MŚP, w szczególności na pokrycie z tego tytułu ich wszelkich wydatków bieżących i inwestycyjnych na terenie województwa małopolskiego:

 • Obrotowe: zakup towarów, materiałów, surowców, bieżące koszty prowadzenia działalności;
 • Inwestycyjne: zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, budowa, remont, modernizacja czy rozbudowa nieruchomości, zakup samochodu, itp.
 • Inwestycyjno-obrotowe.

Wydatkowanie pożyczki musi być powiązane z prowadzoną lub planowaną do rozwoju działalnością gospodarczą.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

Ze środków pochodzących z pożyczki nie można pokryć następujących wydatków:

 • Zobowiązań publiczno-prawnych, zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych oraz zobowiązań cywilno-prawnych, których termin płatności upłynął przed dniem złożenia Wniosku
 • Wydatków czy kosztów uprzednio poniesionych (w tym zapłaconych) przez Pożyczkobiorcę, tj. przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę, bez względu na charakter środków, z których zobowiązania te zostały uregulowane (środki publiczne z których korzystał/korzysta Pożyczkobiorca lub środki prywatne)
 • Finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez MŚP
 • Finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów
 • Finansowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI:

Oprocentowanie podstawowe Pożyczki jest zmienne i jest uzależnione od stopy bazowej, o której mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02, publikowanej cyklicznie na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) (https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php) lub komunikacie zastępującym (lub równoważnym).

Wysokość aktualnej stopy bazowej od 01.01.2024 r. wynosi 5,68%.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

Każda Pożyczka musi być zabezpieczona co najmniej w 130 % wartości kapitału

Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco oraz dodatkowo przyjmowane są następujące formy zabezpieczenia:

 • Poręczenie cywilne i wekslowe osoby trzeciej,
 • Przewłaszczenie ruchomości na zabezpieczenie,
 • Hipoteka na nieruchomości,
 • Inne niż wymienione zaproponowane przez Wnioskodawcę a zaakceptowane przez Fundusz.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ

Sekretariat Centrala: 33 874-11-03

Marta Talik – m.talik@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 501-609-564

Dorota Nitecka – d.nitecka@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 506-254-080

 

Pliki do pobrania: