Fundusz Pożyczkowy dla Organizacji Pozarządowych

„Fundusz Pożyczkowy dla Organizacji Pozarządowych”  prowadzony przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej.

POŻYCZKOBIORCA:

Do zaciągania pożyczek na podstawie niniejszego regulaminu uprawnione są wyłącznie organizacje pozarządowe (NGO) działające w formie fundacji lub stowarzyszenia oraz organizacje działające na podstawie ustawy o społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz.U z 1982 r. Nr 32, poz. 217 z późniejszymi zmianami). W przypadku stowarzyszeń mogą to być również stowarzyszenia zwykłe.

KWOTA POŻYCZKI:

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki nie może być wyższa niż 50.000,00 zł

OKRES FINANSOWANIA:

Pożyczka może być udzielona maksymalnie na okres 72 miesięcy.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

Pożyczka może być przeznaczona na cel:

 • inwestycyjny
 • Zakup, budowa, rozbudowa, remont bądź modernizacja obiektów: produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • Zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego części
 • Zakup: maszyn, urządzeń, aparatury, ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • Zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę
 • Obrotowy (zakup materiałów, towarów i surowców do produkcji i usług oraz zakup towarów handlowych, bieżące koszty działalności NGO)
 • Prefinansowanie projektów i programów, w tym finansowanie wkładów własnych.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI:

Oprocentowanie jest równe stopie bazowej ustalanej przez Komisję Europejską dla Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującej na dzień podpisania umowy pożyczkowej.

 ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

Każda Pożyczka musi być zabezpieczona.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco oraz dodatkowo przyjmowane są następujące formy zabezpieczenia:

 • Poręczenie cywilne i wekslowe osoby trzeciej,
 • Przewłaszczenie ruchomości na zabezpieczenie,
 • Hipoteka na nieruchomości,
 • Inne niż wymienione zaproponowane przez Wnioskodawcę a zaakceptowane przez Fundusz.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ

Sekretariat Centrala: 33 874-11-03

Marta Talik – m.talik@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 501-609-564

Dorota Nitecka – d.nitecka@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 506-254-080

Pliki do pobrania: