Fundusz Pożyczkowy Tor#10

ODBIORCY:

O pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się krajowe osoby fizyczne i krajowe niepaństwowe osoby prawne, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa, w którym działa FRP lub sąsiednich województw,
b) należą do jednej z wymienionych niżej kategorii:

 • bezrobotni,
 • zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy, otrzymali w okresie dwóch ostatnich lat pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacają tę pożyczkę bez opóźnień,
 • uzyskali poprzednio pożyczkę ze środków FRP i spłacili lub spłacają tę pożyczkę bez opóźnień,
 • osoba bezrobotna do 25 roku życia lub osoba bezrobotna, legitymująca się dyplomem wyższej uczelni, która nie ukończyła 27 roku życia,
 • podmioty gospodarcze, które zatrudniają lub zatrudnią dodatkowo do 10 – ciu osób bezrobotnych (w przeliczeniu na pełne etaty) skierowanych przez powiatowe urzędy pracy,

c) ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności,
d) przedstawią wniosek o pożyczkę według obowiązującego w FRP standardowego wzoru.

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZKI

 1. Pożyczka może być udzielona do maksymalnej wysokości 120.000,00 zł
 2. Maksymalny okres pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 60 miesięcy.
 3. Maksymalny okres karencji wynosi 6 miesięcy, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie).
 4. Pożyczki udzielane ze środków FRP oprocentowane są według stopy procentowej ustalonej w umowie pożyczki:
 • oprocentowanie pożyczek odnoszone jest do poziomu oprocentowania redyskonta weksla (kredytu redyskontowego NBP),
 • Oprocentowanie jest naliczane miesięcznie w całym okresie pożyczkowym.

5. Minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20 % wartości przedsięwzięcia.
6. Stosowane zabezpieczenie:

 • poręczenie osób trzecich, przewłaszczenie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia,
 • weksel własny „in blanco”,
 • inne równoważne powyższe zabezpieczenie majątkowe.

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powyżej 15.000 złotych powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy (dotyczy transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami).


WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ

Sekretariat Centrala33 874-11-03

Marta Talik – m.talik@funduszemalopolska.pl  Kom.: +48 501-609-564

Dorota Nitecka – d.nitecka@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 506 254 080

 

 

Pliki do pobrania: