Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.funduszemalopolska.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 • część z publikowanych zdjęć zawiera informację słowną nie posiadającą odpowiednika w tekście
 • Formularze nie posiadają informacji o błędzie lub jest ona tylko wizualna
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF lub DOC, DOCX nie są dostępne cyfrowo w całości

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-25.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej www.funduszemalopolska.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ponadto

 • pojedyncze naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do treści artykułu,
 • dwukrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do wyszukiwarki
 • trzykrotne naciśnięcie klawisza Tab umożliwia przejście do mapy strony

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Nitecka, iod@funduszemalopolska.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 873 11 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Żądanie powinno zostać zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Stowarzyszenie niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możliwe jest zaproponowanie alternatywnego sposobu dostępu do informacji. W przypadku, gdy Stowarzyszenie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby:

 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej
 • ul. Mickiewicza 175
 • 34-200 Sucha Beskidzka
 • telefon (centrala): +48 33 873 11 03

Opis dostępności architektonicznej:

 • Budynek i biura Stowarzyszenia nie są w pełni przystosowane do obsługi osób mających trudność w poruszaniu się.
 • Zapewnienie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych – jedno oznakowane i wydzielone miejsce parkingowe.

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – Stowarzyszenie zapewnienia odpowiednią dostępność informacyjno – komunikacyjną. Pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową.