Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”

Stowarzyszenie powołane zostało dnia 11.01.1995r. na podstawie Uchwały nr 1 Zebrania Założycielskiego powołującej Stowarzyszenie „Podbeskidzkie Centrum Przedsiębiorczości Promocji i Rozwoju Gmin” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przez Członków Założycieli obejmujących Gminy: Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka oraz Zembrzyce.

Zmiany nazwy Stowarzyszenia na „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Podbeskidzkie Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju Gmin” dokonało na podstawie Uchwały Nr 1/2000 z dnia 26.01.2000r.

Dnia 30.01.1995r. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Bielski Białej I Wydział Cywilny – Sekcja Rejestrowa w Dziale A pod nr 683.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 24.04.2001r. pod nr 0000008543.

Celem działania  Stowarzyszenia jest poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki, głównie poprzez wspieranie rozwoju małych i średnich firm, tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój zasobów ludzkich.

Wysoką jakość usług Stowarzyszenie utrzymuje dzięki wdrożonemu Systemowi Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Stowarzyszenie jest instytucją „non profit”, nie nastawioną na zysk i samofinansującą.

W Statucie, jako cele i obszar działania Stowarzyszenia określono wspieranie:

 • rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • eksportu,
 • rozwoju turystyki i agroturystyki,
 • rozwoju gospodarczego,
 • ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska naturalnego człowieka,
 • wykorzystania i transferu nowych technik i technologii,
 • tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu,
 • rozwoju zasobów ludzkich.

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Tworzenie i realizację programów aktywnej walki z bezrobociem.
 2. Świadczenie usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, lub też innych podmiotów, których celem jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego.
 3. Organizowanie szkoleń, seminariów, kursów.
 4. Świadczenie usług informacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, lub innych podmiotów.
 5. Świadczenie usług finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
 6. Organizowanie przedsięwzięć promocyjnych, informacyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą.
 7. Gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla przedsiębiorców i bezrobotnych w tym prowadzenie tzw. baz danych.
 8. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów i publikacji w szczególności z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju.
 9. Świadczenie usług eksperckich z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju organom samorządu terytorialnego.
 10. Przygotowywanie i realizację programów i projektów finansowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej.
 11. Przygotowanie i realizację strategii rozwojowych, programów rozwojowych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych.
 12. Angażowanie instytucji regionalnych, firm i osób fizycznych we współpracę i współdziałanie na rzecz rozwoju drobnej przedsiębiorczości.

Do znacznych osiągnięć Stowarzyszenia w wyniku prowadzenia 30 – letniej działalności należy:

 • ugruntowanie pozycji Stowarzyszenia na terenie gmin i powiatu suskiego oraz powiatów ościennych,
 • współpraca z władzami samorządowymi, biurami pracy i innymi organizacjami działającymi na terenie województwa małopolskiego,
 • współpracowaliśmy i współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami na szczeblu krajowym, regionalnym i lojalnym o podobnych celach działania,
 • Wprowadzenie systemu ISO: uzyskanie Certyfikatu Jakości zgodnego z normą ISO 9001:2009, a następnie ISO 9001:2015
 • realizacja wielu projektów na rzecz osób bezrobotnych i MSP,
 • uzyskanie wpisu do rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy,
 • udzielenie 3.471 pożyczek na łączną kwotę 272 miliony złotych
 • utworzenie ponad 1.200 miejsc pracy
 • udzielenie 325 dotacji na założenie nowej działalności gospodarczej
 • udzielnie wsparcie ponad 35 tysiącom osób w różnej formie: doradztwo, informacje, szkolenia, pożyczki, dotacje

Siedziba Stowarzyszenia

Obecnie siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 175.