Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

Projekt „DORADCA MAŁOPOLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach:

 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 2. Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki
 3. Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 4. Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

OKRES REALIZACJI PROJEKTU – od 01.11.2011 r. do 31.10.2014 r.

CEL PROJEKTU – celem projektu był rozwój przewagi konkurencyjnej mikro, małych i średnich małopolskich przedsiębiorstw, dzięki rozwiązywaniu problemów biznesowych, dostosowując ich firmy do aktualnych wymogów rynku.

UCZESTNICY PROJEKTU – mikro, małe i średnie firmy z Małopolski. Do udziału w projekcie zapraszane były w szczególności mikroprzedsiębiorstwa, działające na rynku pierwszy rok oraz firmy prowadzone lub zarządzane przez kobiety.

ZAKRES DORADZTWA – w ramach projektu Klient mógł skorzystać z bezpłatnych konsultacji eksperckich z następujących zakresów:

 1.  Aspekty formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej:
  -prawa i obowiązki przedsiębiorcy, w tym zobowiązania publicznoprawne,
  – obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych.
 2. Marketing przedsiębiorstwa:
  -Konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej,
  -Budowanie relacji z klientami, kontrahentami,
  -Wykorzystanie nowoczesnych technologii w marketingu (w tym informatycznych),
  -Marketingowe aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu,
  -Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy,
 3. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem:
  -Organizacja pracy przedsiębiorcy,
  -Zarządzanie czasem,
  -Dobór personelu
  -Podział obowiązków i odpowiedzialności wewnątrz firmy,
  -Skutki prawne wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  -Sieci powiązań i klastry
 4. Finanse przedsiębiorstwa:
  -Zastosowanie narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu,
  -Formy opodatkowania działalności gospodarczej – wybór optymalnej formy,
  -Postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej,
  -Pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki,
  -Konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych.
 5. Działalność firmy na rynkach zagranicznych:
  -Wymagania rynku docelowego wobec firmy planującej rozpoczęcie/rozwój eksportu,
  -Formy ograniczenia ryzyka związanego z działalnością eksportową,
  -Narzędzia pozyskiwania klienta zagranicznego,
  -Konsultacje strategii wejścia na rynek zagraniczny
 6. Prawne:
  -prawo i postępowanie cywilne,
  -prawo gospodarcze w tym prawo finansowe, handlowe,
  -prawo ochrony środowiska,
  -prawo i postępowanie administracyjne,
 7. Innowacyjność:
  -podniesienie konkurencyjności poprzez innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.

W ramach projektu wsparto 184 przedsiębiorców, którzy rozwiązali swoje problemy biznesowe. Udzielono 2760 godzin doradczych w celu rozwiązania problemów biznesowych. Poziom zadowolenia małopolskich MMŚP objętych wsparciem w ramach projektu wynosił 75%. 90 przedsiębiorców działających do roku czasu, zostało objętych wsparciem w zakresie projektu doradczego. Udzielono wsparcia dla 74 przedsiębiorstw zarządzanych lub prowadzonych przez kobiety.

Usługa doradcza nie mogła stanowić elementu stałej lub okresowej działalności ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, reklamy, regularnych usług prawnych.

insty