Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych

„Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 2 „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr”, Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizowanego projektu było zapewnienie dostępności oferty bezpłatnych usług informacyjnych PK dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Okres realizacji projektu: wrzesień 2008r. – grudzień 2011r.