DORADCA ZAWODOWY – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018/ZPPII dotyczące wyłonienia wykonawcy usług indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie badania predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych kandydatów w ramach projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II (RPMP.08.03.01-12-0152/17)

DORADCA ZAWODOWY – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018/ZPPII dotyczące wyłonienia wykonawcy usług  indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie badania predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych kandydatów w ramach projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II  (RPMP.08.03.01-12-0152/17)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018/ZPPII
dotyczące wyłonienia wykonawcy usług indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie badania predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych kandydatów w ramach projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II (RPMP.08.03.01-12-0152/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Niniejsze zamówienie zostaje dokonane zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Priorytet 8: Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji., opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. (dalej Wytyczne)

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej po raz kolejny zaprasza do składnia ofert ponieważ zapytanie ofertowe nr 1/2018/ZPPII nie zostało rozstrzygnięte.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny i wymagane dokumenty znajdują się w poniżej.

Zapytanie ofertowe nr 2_2018_ZPPII

Załącznik nr 4 Personel

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2 Warunku udziału w postepowaniu

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

 

Projekt „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”  realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.