DORADCA ZAWODOWY – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018/ZPPII dotyczące wyłonienia wykonawcy usług indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie badania predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalnosci gospodarczej oraz diagnozy kandydatów w ramch projektu Zostań Podhalańskim Przedsiebiorcą II

DORADCA ZAWODOWY – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018/ZPPII dotyczące wyłonienia wykonawcy usług indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie badania predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalnosci gospodarczej oraz diagnozy kandydatów w ramch projektu Zostań Podhalańskim Przedsiebiorcą II

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018/ZPPII
dotyczące wyłonienia wykonawcy usług indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie badania predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych kandydatów w ramach projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Niniejsze zamówienie zostaje dokonane zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Priorytet 8: Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji., opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. (dalej Wytyczne)

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej po raz kolejny zaprasza do składnia ofert ponieważ zapytanie ofertowe nr 2/2018/ZPPII zostało anulowane.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny i wymagane dokumenty znajdują się w poniżej.

Zapytanie ofertowe nr 3_2018_ZPPII

Załącznik nr 4 Personel

Załącznik nr 3 Oświadczenie brak powiązań

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu

Załaćznik nr 1 Formularz ofertowy

Projekt „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”  realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.