Ogłoszenie o przetargu na usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla nowopowstałych przedsiębiorców

Przetarg na usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II.

Zamawiający:

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 8741103, tel./faks 33 8741285.

Sucha Beskidzka: usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla nowopowstałych przedsiębiorców zadanie 1. doradztwo w zakresie podstawowego wsparcia pomostowego doradczego zadanie 2. doradztwo w zakresie przedłużonego wsparcia pomostowego doradczego w ramach projektu pn. Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Numer ogłoszenia: 411340 – 2010; data zamieszczenia: 16.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej , ul. Mickiewicza 41, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 8741103, faks 33 8741285.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.funduszemalopolska.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla nowopowstałych przedsiębiorców zadanie 1. doradztwo w zakresie podstawowego wsparcia pomostowego doradczego zadanie 2. doradztwo w zakresie przedłużonego wsparcia pomostowego doradczego w ramach projektu pn. Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych dla nowopowstałych przedsiębiorców tj. doradztwo w zakresie podstawowego wsparcia pomostowego doradczego oraz doradztwo w zakresie przedłużonego wsparcia pomostowego doradczego w ramach projektu pn. Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. 2. KOD CPV: 79.41.00.00-1. 3. Miejsce realizacji zamówienia: Doradztwo będzie się odbywać na terenie powiatu suskiego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Zakres usług doradczych: Usługi doradcze świadczone będą na rzecz osób – Beneficjentów Ostatecznych, którzy zakwalifikowali się do projektu oraz rozpoczęli działalność gospodarczą, w ramach 4 (czterech) edycji: edycja I – powiat wadowicki, edycja II – powiat suski, edycja III – powiat wadowicki, edycja IV – powiat suski z następującego zakresu tematycznego: 1. Doradztwo w zakresie planowania i zarządzania własną działalnością gospodarczą, w tym między innymi: aspekty związane z opracowaniem koncepcji własnej firmy pod kątem perspektyw jej rozwoju, myślenie strategiczne i systemowe, minimalizowanie ryzyka w biznesie, Biznesplan – optymalizacja wykonania w zależności od przeznaczenia. 2. Doradztwo w zakresie aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, w tym między innymi: zagadnienia związane z tworzeniem umów, egzekucja praw i należności, Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictwa, upoważnienia, prawa autorskie, patentowe, prawne negocjacje optymalnych warunków i zasad współpracy, uzyskanie niezbędnych zezwoleń, uzgodnień, koncesji, uregulowania własności lub wynajmu lokalu, zmiana formy prawnej działalności gospodarczej – dobór formy prawnej w aspekcie rozwoju firmy, odpowiedzialność prawna właściciela firmy, zatrudnianie personelu w tym między innymi świadczenia rodzinne, zatrudnianie członków rodziny i innych pracowników, własne wynagrodzenie. 3. Doradztwo w zakresie aspektów finansowych prowadzenia działalności gospodarczej, w tym między innymi: wybór formy opodatkowania, przychodów i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, księgowość w firmie, rachunek zysków i strat, zasady wystawiania faktur, rozliczenie z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi jednostkami, optymalizacja kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, rozliczanie podatkowe towarów i środków trwałych w tym kupowanych poza krajami Unii Europejskiej oraz innych krajach Unii Europejskiej, rozliczanie podatkowe dotacji opracowanie wskaźników analizy jakościowej i ilościowej kosztów funkcjonowania firmy, wartości niematerialne i prawne – klasyfikacja, wycena, amortyzacja i ewidencja, sprawy kadrowe, prowadzenie dokumentacji finansowej firmy 4. Doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym między innymi: rekrutacji i selekcji pracowników, motywacji i oceny pracowników, analizy potrzeb szkoleniowych pracowników pod kątem możliwości rozwoju firmy, planowanie rozwoju osobistego, monitorowania i kontroli pracy, 5. Doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym między innymi: wykorzystanie środków unijnych oraz grantów krajowych umożliwiających rozwój prowadzonej firmy, podstawowe zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentów konkursowych 6. Doradztwo w zakresie zagadnień marketingowych w tym, między innymi: e-marketing, kampanie marketingowe, zarządzanie strategią marketingową, PR w praktyce, programy lojalnościowe, autoprezentacja, kreowanie wizerunku, metody pomiaru efektywności działań promocyjnych. W ramach każdej edycji ze wsparcia doradczego podstawowego skorzystać może średnio 7 osób, natomiast w przypadku przedłużonego wsparcia pomostowego doradczego – jedna osoba. Zadanie 1. a) Liczba godzin wsparcia doradczego w zakresie podstawowego wsparcia pomostowego doradczego wynosi średnio 10 godzin lekcyjnych dla każdej osoby, która uzyskała w/w wsparcie przez okres maksymalnie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. b) Każda z osób, która uzyska podstawowe wsparcie doradcze podejmuje samodzielnie decyzje co do korzystania ze wsparcia doradczego, jak również jego wymiaru a także tematyki. c) Usługi doradcze świadczone będą na terenie powiatu suskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. d) Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz danych osobowych oraz diagnozę potrzeb doradczych beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymali wsparcie doradcze. Zadanie 2. a) Liczba godzin wsparcia doradczego w zakresie wsparcia przedłużonego doradczego wynosi średnio 10 godzin lekcyjnych dla każdej osoby przez okres maksymalnie 6 miesięcy. b) Każda z osób, która uzyska przedłużone wsparcie doradcze podejmuje samodzielnie decyzje co do korzystania z przedłużonego wsparcia doradczego, jak również jego wymiaru a także tematyki. c) Usługi doradcze świadczone będą na terenie powiatu suskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. d) Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz danych osobowych, oraz diagnozę potrzeb doradczych beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymali przedłużone wsparcie doradcze.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI

 

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Na podstawie oświadczenia Wykonawcy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • wykazanie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (należy wykazać przeprowadzenie co najmniej 3 (trzech) usług doradczych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla nowopowstałych przedsiębiorców), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że wykazane usługi zostały wykonane z należytą starannością np. referencji, protokołów odbioru.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Na podstawie oświadczenia Wykonawcy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • wykazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (posiadające co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu usług doradczych we wskazanej tematyce), udokumentowane wykazem przeprowadzonych przez te osoby usług doradczych ze wskazaniem daty świadczenia usługi (czas realizacji -rozpoczęcie i zakończenie),
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Na podstawie oświadczenia Wykonawcy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.funduszemalopolska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju, ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka- sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju, ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka – sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługi doradcze będę świadczone w ramach projektu pn. Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik:

1. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia