Ogłoszenie o przetargu na usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla nowopowstałych przedsiębiorców

Przetarg na usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla nowopowstałych przedsiębiorców w ramach projektu Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II. Zamawiający: Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej , ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 8741103, faks 33 8741285.

Sucha Beskidzka: usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla nowopowstałych przedsiębiorców zadanie 1. doradztwo w zakresie podstawowego wsparcia pomostowego doradczego; zadanie 2. doradztwo w zakresie przedłużonego wsparcia pomostowego doradczego w ramach projektu pn. Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Numer ogłoszenia: 390996 – 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej , ul. Mickiewicza 41, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 8741103, faks 33 8741285.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. centrump-sucha.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla nowopowstałych przedsiębiorców zadanie 1. doradztwo w zakresie podstawowego wsparcia pomostowego doradczego; zadanie 2. doradztwo w zakresie przedłużonego wsparcia pomostowego doradczego w ramach projektu pn. Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych dla nowopowstałych przedsiębiorców na terenie powiatu suskiego, doradztwo w zakresie podstawowego wsparcia pomostowego doradczego oraz doradztwo w zakresie przedłużonego wsparcia pomostowego doradczego w ramach projektu pn. Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II. Usługi doradcze świadczone będą na rzecz osób – Beneficjentów Ostatecznych, którzy zakwalifikowali się do projektu oraz rozpoczęli działalność gospodarczą, w ramach 4 (czterech) edycji: – edycja I – powiat wadowicki,- edycja II – powiat suski , – edycja III – powiat wadowicki ,- edycja IV – powiat suski; z następującego zakresu tematycznego: 1. Doradztwo w zakresie planowania i zarządzania własną działalnością gospodarczą, w tym między innymi: aspekty związane z opracowaniem koncepcji własnej firmy pod kątem perspektyw jej rozwoju, myślenie strategiczne i systemowe,minimalizowanie ryzyka w biznesie, Biznesplan – optymalizacja wykonania w zależności od przeznaczenia. 2. Doradztwo w zakresie aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, w tym między innymi: zagadnienia związane z tworzeniem umów, egzekucja praw i należności, Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictwa, upoważnienia, prawa autorskie, patentowe, prawne negocjacje optymalnych warunków i zasad współpracy, uzyskanie niezbędnych zezwoleń, uzgodnień, koncesji, uregulowania własności lub wynajmu lokalu, zmiana formy prawnej działalności gospodarczej – dobór formy prawnej w aspekcie rozwoju firmy, odpowiedzialność prawna właściciela firmy, zatrudnianie personelu w tym między innymi świadczenia rodzinne, zatrudnianie członków rodziny i innych pracowników, własne wynagrodzenie. 3. Doradztwo w zakresie aspektów finansowych prowadzenia działalności gospodarczej, w tym między innymi: wybór formy opodatkowania, przychodów i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, księgowość w firmie, rachunek zysków i strat, zasady wystawiania faktur, rozliczenie z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi jednostkami, optymalizacja kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,rozliczanie podatkowe towarów i środków trwałych w tym kupowanych poza krajami Unii Europejskiej oraz innych krajach Unii Europejskiej, rozliczanie podatkowe dotacji, opracowanie wskaźników analizy jakościowej i ilościowej kosztów funkcjonowania firmy, wartości niematerialne i prawne – klasyfikacja, wycena, amortyzacja i ewidencja, sprawy kadrowe,prowadzenie dokumentacji finansowej firmy 4. Doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym między innymi: rekrutacji i selekcji pracowników, motywacji i oceny pracowników, analizy potrzeb szkoleniowych pracowników pod kątem możliwości rozwoju firmy, planowanie rozwoju osobistego, monitorowania i kontroli pracy, 5. Doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym między innymi: wykorzystanie środków unijnych oraz grantów krajowych umożliwiających rozwój prowadzonej firmy, podstawowe zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentów konkursowych 6. Doradztwo w zakresie zagadnień marketingowych w tym, między innymi: e-marketing, kampanie marketingowe, zarządzanie strategią marketingową, PR w praktyce, programy lojalnościowe, autoprezentacja, kreowanie wizerunku, metody pomiaru efektywności działań promocyjnych. W ramach każdej edycji ze wsparcia doradczego podstawowego skorzystać może średnio 7 osób, natomiast w przypadku przedłużonego wsparcia pomostowego doradczego – jedna osoba. Zadanie 1. a) Liczba godzin wsparcia doradczego w zakresie podstawowego wsparcia pomostowego doradczego wynosi średnio 10 godzin lekcyjnych dla każdej osoby, która uzyskała wsparcie doradcze przez okres maksymalnie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. b) Każda z osób, która uzyska podstawowe wsparcie doradcze podejmuje samodzielnie decyzje co do korzystania ze wsparcia doradczego, jak również jego wymiaru a także tematyki. c) Usługi doradcze świadczone będą na terenie powiatu suskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. d) Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz danych osobowych oraz diagnozę potrzeb doradczych beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymali wsparcie doradcze. Zadanie 2. a) Liczba godzin wsparcia doradczego w zakresie wsparcia przedłużonego doradczego wynosi średnio 10 godzin lekcyjnych dla każdej osoby przez okres maksymalnie 6 miesięcy.b) Każda z osób, która uzyska przedłużone wsparcie doradcze podejmuje samodzielnie decyzje co do korzystania z przedłużonego wsparcia doradczego, jak również jego wymiaru a także tematyki. c) Usługi doradcze świadczone będą na terenie powiatu suskiego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. d) Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz danych osobowych oraz diagnozę potrzeb doradczych beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymali przedłużone wsparcie doradcze..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    – wykazanie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (należy wykazać przeprowadzenie co najmniej 3 (trzech) usług doradczych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że wykazane usługi zostały wykonane z należytą starannością np. referencji, protokołów odbioru,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia wykonawcy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    – wykazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (posiadające co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu usług doradczych we wskazanej tematyce), udokumentowane wykazem przeprowadzonych przez te osoby usług doradczych ze wskazaniem daty świadczenia usługi (czas realizacji -rozpoczęcie i zakończenie)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.funduszemalopolska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju Ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka – sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju Ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka – sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługi doradcze będą świadczone w ramach projektu pn. Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załącznik:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia