Ogłoszenie o przetargu na usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II

Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II
Numer ogłoszenia: 125762 – 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej , ul. Mickiewicza 41, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 8741103, faks 33 8741285.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.funduszemalopolska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w każdej części tego postępowania jest świadczenie usług doradczych mających na celu przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz opracowania biznes planu dla osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Usługi doradcze będą świadczone w ramach projektu Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II Zakres usług doradczych. Wykonawcy będą świadczyć usługi doradcze w niżej wymienionych tematach w każdej części zamówienia: 1. Doradztwo w zakresie opracowywania biznesplanu w tym m. in. w zakresie opracowywania prognoz finansowych; 2. Doradztwo w zakresie planowania i zarządzania własną działalnością gospodarczą, w tym m.in. aspekty związane z zakładaniem działalności gospodarczej, opracowania koncepcji własnej firmy, perspektyw rozwoju firmy, myślenia strategicznego i systemowego, minimalizowania ryzyka w biznesie; 3. Doradztwo w zakresie aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. w zakresie: wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, zawierania umów handlowych, uzyskania niezbędnych zezwoleń, uzgodnień, koncesji, uregulowania własności lub wynajmu lokalu, zatrudniania personelu; 4. Doradztwo w zakresie aspektów finansowych prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in.: wyboru formy opodatkowania, przychodów i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi jednostkami; 5. Doradztwo w zakresie aspektów marketingowych prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in.: tworzenia strategii marketingowej przedsięwzięcia, kreowania wizerunku firmy. Usługi doradcze będą świadczone na rzecz osób, które zakwalifikują się do projektu w ramach czterech edycji w okresie: 1. I edycja: 24 maj -11 lipiec 2010 r. 2. II edycja: 19 lipiec – 5 wrzesień 2010 r. 3. III edycja: 6 wrzesień – 7 listopad 2010 r. 4. IV edycja: 8 listopad 2010 r. – 16 styczeń 2011 r. W ramach każdej edycji z usług doradczych będzie korzystało 15 osób (w sumie w ramach 4 edycji 60 osób). Liczba godzin wsparcia doradczego wynosi (we wszystkich tematach łącznie) 20 godzin lekcyjnych na rzecz jednej osoby. Jednak każda osoba, która zakwalifikuje się do projektu ma możliwość dokonania wyboru tematyki doradztwa wraz z określeniem wymiaru czasowego odnośnie poszczególnych zagadnień wymienionych w zakresie usług doradczych. Usługa doradcza będzie świadczona przez Wykonawcę na terenie powiatu suskiego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.01.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zmawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykaże ,że zrealizował w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 usługi doradcze z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w tym w tematach objętych zakresem przedmiotowych usług doradczych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje przynajmniej 1 osobą posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu usług doradczych we wskazanej tematyce

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.funduszemalopolska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju Ul. Mickiewicza 41 34-200 Sucha Beskidzka sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju Ul. Mickiewicza 41 34-200 Sucha Beskidzka sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługi doradcze będą świadczone w ramach projektu pn. Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja przetargu:
Specyfikacja przetargu do pobrania (specyfikacja.doc)