Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Doradztwo dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

Stowarzyszenie „Samorzadowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na doradztwo dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer ogłoszenia:
13769 – 2012; data zamieszczenia: 13.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum
Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej , ul. Mickiewicza 175, 34-200
Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 8741103, faks 33 8741285.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.funduszemalopolska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doradztwo dla
Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.1. Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa podstawowego z zakresu
marketingu, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, finansów
przedsiębiorstwa, prowadzenia działań eksportowych oraz doradztwa prawnego dla
Beneficjentów Ostatecznych projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8,
79.11.10.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba
części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania
  zamówienia:
  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w
   okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
   krótszy – w tym okresie – wykonał 1) Dla części nr 1: co najmniej 3 usługi
   doradcze obejmujące – każda swoim zakresem co najmniej: marketing
   przedsiębiorstwa, organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem, finanse
   przedsiębiorstwa, prowadzenie działań eksportowych o wartości co najmniej 30 000
   zł brutto każda; oraz przedstawi dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
   2) Dla części 2: co najmniej 3 usługi doradcze obejmujące – każda swoim zakresem
   co najmniej: doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego i postępowania
   cywilnego, prawa gospodarczego, prawa ochrony środowiska, prawa
   administracyjnego i postępowania administracyjnego o wartości co najmniej 20 000
   zł brutto każda; oraz przedstawi dokumenty potwierdzające ich należyte
   wykonanie. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w
   postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia. Z treści
   dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca
   spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Dla części nr 1 Wykonawca musi wykazać ,że dysponuje co najmniej 4 osobami
   (doradcami) zdolnymi do wykonania zamówienia spełniającymi poniższe warunki: a)
   doradca w zakresie marketingu przedsiębiorstwa -wymagania minimalne:
   wykształcenie wyższe pełne, – zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat co
   najmniej 100 godzin (zegarowych) doradztwa w zakresie: przygotowania strategii
   marketingowej, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu; b) doradca w
   zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem – wymagania minimalne:-
   wykształcenie wyższe pełne,- zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej
   100 godzin (zegarowych) doradztwa w zakresie organizacji pracy przedsiębiorcy,
   doboru personelu, skutków prawnych wyboru formy prowadzenia działalności
   gospodarczej; c) doradca w zakresie finansów przedsiębiorstwa -wymagania
   minimalne: -wykształcenie wyższe pełne,- zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat
   co najmniej 100 godzin (zegarowych) doradztwa w zakresie: form opodatkowania
   działalności gospodarczej, postępowania w przypadku zagrożenia utraty płynności
   finansowej, pomocy w zarządzaniu kapitałem obrotowym; d) doradca w zakresie
   działalności firmy na rynkach zagranicznych – wymagania minimalne; –
   wykształcenie wyższe pełne,- zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej
   100 godzin (zegarowych) doradztwa w zakresie: form ograniczania ryzyka
   związanego z działalnością eksportową, narzędzi pozyskiwania klienta
   zagranicznego, konsultacji strategii wejścia na rynek zagraniczny. Dla części nr
   2 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 2 osobami (doradcami
   prawnymi) zdolnymi do wykonania zamówieni spełniającymi poniższe warunki:a)
   doradca prawny w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa ochrony
   środowiska , -aktualny wpis na listę radców prawnych lub listę adwokatów,-
   zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 50 godzin (zegarowych)
   doradztwa prawnego w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego,
   -zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 50 godzin doradztwa
   prawnego w zakresie prawa gospodarczego (w tym prawo finansowe i
   handlowe),zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 30 godzin
   doradztwa prawnego w zakresie prawa ochrony środowiska; b) doradca w zakresie
   prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego – wymagania minimalne:-
   wykształcenie wyższe prawnicze pełne – zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat
   co najmniej 50 godzin (zegarowych) doradztwa w zakresie praw administracyjnego i
   postępowania administracyjnego. Ocena spełniania przedstawionych powyżej
   warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie
   spełnia. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki
   Wykonawca spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca musi wykazać, że posiada
   środki finansowe lub zdolność kredytową : a) Nie mniejszą niż 50 tys. złotych
   dla podmiotu ubiegającego się o zamówienie – dla części nr 1 i b) Nie mniejszą
   niż 30 tys. złotych dla części nr 2. Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie
   części musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej
   o wysokości nie mniejszej niż 80 tysięcy złotych. Ocena spełniania
   przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
   formuły spełnia – nie spełnia. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
   iż postawione warunki Wykonawca spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o
  których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
  udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
   okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie
   niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
   ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
   dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
   jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
   i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub
   usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w
   wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
   kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
   temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
   wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
   informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
   w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy
   oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą
   wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
   wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
   ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
  postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku
  lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego
  zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
  potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub
  jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
  art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu
   spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które
   będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
   dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
   III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne
tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna
specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.funduszemalopolska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można
uzyskać pod adresem:
Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i
Rozwoju w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 175 34-200 Sucha Beskidzka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert:
23.01.2012 godzina 09:00, miejsce: Stowarzyszenie Samorządowe
Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 175,
34-200 Sucha Beskidzka, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt nr UDA –
POKL.08.01.01-12-027/11-00 , pt. Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy, jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: świadczenie usług doradztwa
podstawowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie doradztwa podstawowego z zakresu
  marketingu, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, finansów
  przedsiębiorstwa oraz prowadzenia działań eksportowych, przez cały okres trwania
  umowy w ilości średnio 72 godzin miesięcznie. Zamawiający przewiduje, że w
  okresie trwania umowy wykonawca wykona usługi doradztwa podstawowego w ilości
  nie przekraczającej 2380 godzin.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.21.23.20-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: świadczenie usług doradztwa prawnego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie doradztwa prawnego z zakresu prawa i
  postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, w tym prawo finansowe, handlowe,
  prawo ochrony środowiska, prawo i postępowanie administracyjne przez cały okres
  trwania umowy w ilości średnio 8 godzin miesięcznie. Zamawiający przewiduje ,że
  w okresie trwania umowy wykonawca wykona usługi doradztwa prawnego w ilości nie
  przekraczającej 260 godzin..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.10.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1 a Opis przedmiotu zamówienia doradztwo podstawowe

1 b Opis przedmiotu zamówienia doradztwo prawne

2    Oferta cenowa

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Wykaz wykonanych usług

6 Zobowiazanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

7 Wykaz osób będących uczestniczyć w realizacji zamówienia

8 Oświadczenie pełnomocnika

9a Projekt umowy doradztwo podstawowe

9b Projekt umowy doradztwo prawne