Pożyczka Płynnościowa POIR – formularze dokumentów do pobrania

Pożyczka Płynnościowa POIR – formularze dokumentów do pobrania

Szanowni Przedsiębiorcy, 

poniżej lista niezbędnych formularzy do ubiegania się o pożyczkę Płynnościową POIR:

Informujemy, że zmianie uległ załącznik nr 5 oraz „Regulamin Funduszu POIR”

 1. Regulamin Funduszu 
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu_Metryka Instrumentu
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu_Karta Produktu
 4. Załącznik nr 3 do Regulaminu_Zasady przeprowadzania kontroli u OO
 5. Załącznik nr 4 do Regulaminu_Formularz Wniosku Pożyczkowego
 6. Załącznik nr 5 do Regulaminu_Formularz_informacji_o_pomocy_COVID_
 7. Załącznik nr 6 do Regulaminu_Oświadczenie o spłenieniu kryteriów MŚP
 8. Załącznik nr 7 do Regulaminu_BIG
 9. Załącznik nr 8 do Regulaminu_Kwestionariusz osobisty wnioskodawcy i współmałżonka
 10. Załącznk nr 9 do Regulaminu_Oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych-WZÓR
 11. Załącznik nr 10 do Regulaminu_Oświadczenie o niezaleganiu na dzień 31.12.2019
 12. Załącznik nr 11 do Regulaminu_Oświadczenie o niezaleganiu na dzień składania
 13. Załącznik nr 12 do Regulaminu_Arkusz finansowy_do edycji
 14. Załącznik nr 12 do Regulaminu_Wzór arkusza finansowego
 15. Załącznik nr 13 do Regulaminu_Oświadczenie o prawdziwości przedstawionych danych
 16. Załącznik nr 14 do Regulaminu_Umowa Inwestycyjna
 17. Załącznik nr 15 do Regulaminu_Dyspozycja wypłaty
 18. Załącznik nr 16 do Regulaminu_Zestawienie wydatków
 19. Załącznik nr 17 do Regulaminu_Procedura windykacyjna
 20. Załącznik nr 18 do Regulaminu_Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka
 21. Załącznik nr 19 do Regulaminu_Zapotrzebowanie na płynność
 22. Załącznik nr 19 do Regulaminu_Zapotrzebowanie_na_plynnosc
 23. OŚWIADCZENIE o korzystaniu z pożyczki POIR

 

Nabór wniosków pożyczkowych rozpocznie się 08.10.2020 r. od godziny 8:00.

Nabór będzie trwał co najmniej 3 pełne dni robocze do dnia 12.10.2020 do godz. 16.00

 

Pożyczka płynnościowa POIR  udzielana jest przez Pośrednika Finansowego (PF)  – Konsorcjum 4 podmiotów:

Fundację Rozwoju Regionu Rabka – Lidera Konsorcjum

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej – Partnera Konsorcjum

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. – Partnera Konsorcjum

Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej SA – Partnera Konsorcjum

Pośrednik Finansowy  w dniu 01 października 2020 roku podpisał Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 70 mln zł na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego  w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
Udzielenie pożyczki ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie ich bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pożyczka Płynnościowa POIR

 •  Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:
  • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r,; albo
  • jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.
 • Maksymalna łączna wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy ze środków Projektu nie może przekroczyć 15 mln zł
 • okres spłaty:  do 72 miesięcy.
 • karencja: do 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.
 • Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki, Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej jak do 72 miesięcy.
 • Oprocentowanie: Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału.
 • Brak innych opłat i prowizji.
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego znajdujące się w trudniej sytuacji w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19.
 • Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo wydatki inwestycyjne (do 20% środków wypłaconych), w tym np.:
  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
  • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym oraz inne zaakceptowane przez PF.

 

Przyjmuje się dwie możliwości składania Wniosków Pożyczkowych:

 1. Osobiście w siedzibach poszczególnych Konsorcjantów
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka:

Rabka– Zdrój, ul. Orkana 20 F/1  – siedziba główna

Kraków, ul. Rydlówka 5 pok. 105 – oddział terenowy

Tarnów, ul. Paderewskiego 6 – oddział terenowy

 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej – Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 175
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Oświęcim, ul. Gospodarcza 24
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna – Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

 

 1. Elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków, zamieszczonego na stronach internetowych poszczególnych Konsorcjantów.

 

Instrukcja składania Wniosku o Pożyczkę Płynnościową w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków:

KROK 1
Po wejściu w link do Generatora należy założyć konto podając NIP i adres e-mail. Na podany adres e-mail
przesłany zostanie link w celu aktywowania konta (UWAGA: jeżeli wiadomość nie przyjdzie należy sprawdzić
folder SPAM).

KROK 2
Aby dokończyć rejestracje należy podać NIP oraz utworzyć hasło do konta w generatorze Wniosków.

KROK 3
Należy zalogować się do swojego konta w Generatorze podając swój NIP i utworzone hasło.

KROK 4
W celu aktywacji konta przy pierwszym logowaniu do systemu należy uzupełnić dane przedsiębiorstwa oraz
wyrazić adekwatne zgody.

KROK 5
W celu złożenia wniosku w generatorze należy w opublikowanym naborze pn „Pożyczka Płynnościowa POIR”
przejść do wypełniania wniosku pożyczkowego.
Należy wypełniać poszczególne zakładki po kolei, po przejściu do kolejnej zakładki dane zapisują się
automatycznie.
Do wniosku należy załączyć:
* Formularze: należy pobrać ze strony, wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać, zeskanować,
zapisać w formacie pdf i załączyć do generatora.
* Załączniki: zeskanować, zapisać w formacie pdf i załączyć do generatora.
Dopuszczalne jest załączenie plików o objętością nie większej niż 5 MB. W przypadku większych plików należy
dokument skompresować (spakować do formatu ZIP lub inny) .
Wypełniony wniosek przed wysłaniem można edytować oraz pobrać wydruk jako dokument poglądowy.

KROK 6
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać za pomocą przycisku WYŚLIJ.
Wniosek może być wysłany najwcześniej w momencie uruchomienia naboru

 

UWAGA!

Przedsiębiorca składając wnioski osobiście może złożyć dowolną liczbę wniosków dotyczących wyłącznie jego przedsiębiorstw.

Osoba składająca wnioski w imieniu przedsiębiorcy może złożyć dowolną liczbę wniosków dotyczących wyłącznie przedsiębiorstw jednego przedsiębiorcy.

 

Zarówno wnioski,  jak i pozostałe załączniki powinny być przygotowane za pomocą edytorów tekstów i przedłożone jako wydruki komputerowe.

Dokumenty wypełnione pismem odręcznym nie zostaną poddane ocenie.

 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ

Sekretariat Centrala: 33 874-11-03

Agnieszka Polak – a.grabiec@funduszemalopolska.pl  Kom.: +48 501-609-564

Marta Talik – m.talik@funduszemalopolska.pl  Kom.: +48 501-609-564

Małgorzata Pyclik- Sikora – m.p-sikora@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 502 116 291

Dorota Nitecka –  d.nitecka@funduszemalopolska.pl   Kom.: +48 502 116 291

 

Pliki archiwalne:

Załącznik nr 5 do Regulaminu Formularz informacji przy COVID 19

Załącznik nr 5 do Regulaminu Formularz informacji o pomocy COVID do edycji

Regulamin Funduszu