Nowy małopolski przedsiębiorca

Informujemy, że działalność operacyjna Projektu „NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA” (udzielanie pożyczek) została zakończona 30.06.2020 r.


Projekt „NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA” powstał ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Piorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Projekt „NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA” polega na udzielaniu pożyczek preferencyjnie oprocentowanych dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, której siedziba znajdować się będzie na terenie województwa małopolskiego.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ POŻYCZKĘ:

 • Osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terytorium województwa małopolskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku pożyczkowego, a zamierzające ją zarejestrować na terenie województwa małopolskiego.

DO KOGO SKIEROWANA JEST POŻYCZKA:

O pożyczkę mogą ubiegać się osoby zainteresowane, z zachowaniem przewidzianej w projekcie strukturze wiekowej.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

 1. Okres realizacji projektu: 01 grudzień 2012r. – 30 czerwiec 2015 r.
 2. Okres monitorowania projektu (trwa 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu) – od 01 lipca 2015r.

PRZEWIDYWANA LICZBA  POŻYCZEK:

187-okres realizacji projektu

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI:

 • Minimalna kwota pożyczki 10.000,00 zł.
 • Maksymalna kwota pożyczki 50.000,00 zł.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI:

Pożyczka oprocentowana jest na preferencyjnych zasadach tj.  1,00% w skali roku.

OKRES SPŁATY POŻYCZKI:

Maksymalnie 60 miesięcy z możliwością 12 miesięcy karencji na spłatę kapitału.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

Pożyczka musi być zabezpieczona. Dopuszcza się wszystkie zgodne z prawem formy zabezpieczenia (szczegóły w regulaminie projektu).

Informuje, że zabezpieczenie pożyczki w postaci poręczenia osób fizycznych kształtuje się w następujący sposób:

 •  poręczenie osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę- przeciętne wynagrodzenie miesięczne nie może być niższe niż  1 900,00 zł netto,
 • poręczenie osób fizycznych będących emerytem/rencistą -przeciętne wynagrodzenie miesięczne nie może być niższe niż  1 800,00 zł netto

OBOWIĄZKI POŻYCZKOBIORCY:

 • Terminowe regulowanie spłat,
 • Rozliczenie z wydatkowania środków pożyczkowych,
 • Utrzymanie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy.


 

UWAGA!!!

Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powyżej 15.000 złotych powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy (dotyczy transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami).

 


 

CELE NA KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI POŻYCZKOWE:

 • Inwestycyjny
 • Obrotowy
 • Obrotowo –inwestycyjny

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne na stronie: www.nowy-malopolski-przedsiebiorca.pl

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych dla pożyczkobiorcy i współmałżonka pożyczkobiorcy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka pełniący funkcję Beneficjenta dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Magdalena Piwowarczyk, e-mail:   iod@centrump-sucha.pl,  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej działalnością statutową lub podmiot powstały z przekształcenia Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, w szczególności  celem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym w: celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jednostki kontrolujące i nadzorujące (w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia oraz ewentualnych projektów) w tym Członkowie Stowarzyszenia , poczta, serwis i nadzór nad oprogramowaniem, obsługa prawna celem windykacji zadłużeń/realizacji umowy, firma windykacyjna, punkty naboru wniosków. Zebrane dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej- Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie beneficjentowi realizującemu projekt Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych dla poręczyciela i współmałżonka poręczyciela

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Magdalena Piwowarczyk, e-mail:    iod@centrump-sucha.pl,  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w celach związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej działalnością statutową  lub podmiot powstały z przekształcenia Stowarzyszenia. „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej-

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz  jednostki kontrolujące i nadzorujące (w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia oraz ewentualnych projektów) w tym Członkom Stowarzyszenia, BIGInfomonitor, poczta, serwis i nadzór nad oprogramowaniem, obsługa prawna celem windykacji zadłużeń/realizacji umowy, firma windykacyjna.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową podpisania umowy.

Informacja o ochronie danych dot. korespondencji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@centrump-sucha.pl,  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej działalnością statutową lub podmiot powstały z przekształcenia Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz  jednostki kontrolujące i nadzorujące (w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia oraz ewentualnych projektów) w tym Członkowie Stowarzyszenia, BIGInfomonitor, poczta, serwis i nadzór nad oprogramowaniem, obsługa prawna celem windykacji zadłużeń/realizacji umowy, firma windykacyjna.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.