Pożyczka na efektywność energetyczną

Projekt „POŻYCZKA NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ”

realizowany w ramach umowy zawartej pomiędzy

Bankiem Gospodarstwa Krajowego
a
Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 (Poddziałanie 4.3.4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych- instrument finansowy).

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (dotyczy budynków wielorodzinnych).

POŻYCZKĘ OTRZYMAĆ MOGĄ:

 1. Spółdzielnie mieszkaniowe, działające na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, posiadające osobowość prawną. Zarówno pod względem podmiotowym jak i z uwagi na przedmiot działalności spółdzielnia mieszkaniowa spełnia przesłanki przedsiębiorstwa w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu dotyczącym (Załącznik I, art. 1),
 2. Wspólnoty mieszkaniowe – jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie Ustawy o własności lokali, tworzone przez właścicieli lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości; wspólnota mieszkaniowa może, w określonych warunkach, spełniać wymogi definicji przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa unijnego (rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu dotyczącym (Załącznik I, art. 1),
 3. Towarzystwa budownictwa społecznego działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:
  • ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.),

  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.),

  • ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) lub ustawy z dn. 16 września1982 r. – Prawo spółdzielcze,

  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

  • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236);

 4. Jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty, będące właścicielami bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych (w zakresie budynków komunalnych).

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZEK:

 • Minimalna wysokość: 100.000,00 zł
 • Maksymalna wysokość: 3.200.000,00 zł
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki: 240 miesięcy
 • Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy
 • Korzystane oprocentowanie: maks.0,5% w skali roku

CELE, na które mogą zostać przeznaczone środki z pożyczki:

 1. W ramach instrumentu mogą być finansowane przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności:
  1. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropów;

  2. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynku),

  3. przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła z podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących,

  4. zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem,

  5. budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,

  6. instalacja mikrokogeneracji/ mikrotrigeneracji na potrzeby własne,

  7. wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

 2. W odniesieniu do zakresu dotyczącego wymiany/likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu) wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na zakup lub montaż nowych urządzeń grzewczych spalających biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe pod warunkiem, że:
  1. brak jest ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do miejskiego systemu ciepłowniczego,

  2. zostanie osiągnięte znaczne zwiększenie efektywności energetycznej budynku, rozumianej jako uzyskanie nie mniej niż 25 % oszczędności w przeliczeniu na energię końcową,

  3. nastąpi zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz dostosowanie do norm emisji zanieczyszczeń określonych w aktach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE.

 3. W przypadku podłączenia budynku do miejskiego systemu ciepłowniczego dodatkowo warunkiem uzyskania wsparcia będzie konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Istnieć będzie także obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Powyższe wydatki będą stanowić koszt kwalifikowany.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Monika Marek – m.marek@centrump-sucha.pl
Michał Stasik – m.stasik@funduszskawa.pl

W siedzibie Stowarzyszenia: codziennie (poniedziałek- piątek) w godzinach 8.00-16.00, 
Telefonicznie pod numerem: 33 874-11-03 lub +48 506 254 080

PLIKI DO POBRANIA:

Archiwum: