Pożyczka na rewitalizację

Projekt realizowany w ramach umowy zawartej pomiędzy

Bankiem Gospodarstwa Krajowego

a Konsorcjum w składzie:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
oraz
Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa „Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski” 11.3

 

Celem pożyczki jest wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego.

POŻYCZKĘ OTRZYMAĆ MOGĄ:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • administracja rządowa,
 • przedsiębiorcy,

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZEK:

 • Minimalna wysokość: 300.000,00 zł
 • Maksymalna wysokość: 15.000.000,00 zł
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki: 240 miesięcy
 • Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy
 • Oprocentowanie stałe wyliczane dla każdego wnioskodawcy indywidualnie na podstawie ratingu.

CELE, na które mogą zostać przeznaczone środki z pożyczki:

 1. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:
  • placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego , szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
  • obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
  • obiekty infrastruktury kultury (maksymalna kwota pożyczki projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 8 mln zł ),
  • obiekty, w których świadczona są usługi służące aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców,
  • obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
 2. budowa obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie wskazanym w pkt a),
 3. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze),
 4. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe),
 5. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną. Przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym,
 6. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe w zakresie wynikającym z audytu energetycznego).

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Monika Marek – m.marek@centrump-sucha.pl
Michał Stasik – m.stasik@funduszskawa.pl
 
W siedzibie Stowarzyszenia: codziennie (poniedziałek- piątek) w godzinach 8.00 – 16.00, 
Telefonicznie pod numerem: +48 33 874-11-03 lub +48 506 254 080

PLIKI DO POBRANIA:

Archiwum: