Pożyczka na efektywność energetyczną

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 (Poddziałanie 4.3.4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych- instrument finansowy).

Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (dot. budynków wielorodzinnych).