CATERING – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018/ZPPII dotyczące świadczenia usługi cateringu podczas zajęć grupowych realizowanych w ramach projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/ZPPII

dotyczące świadczenia usługi cateringu podczas zajęć grupowych realizowanych w ramach projektu Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II

 (RPMP.08.03.01-12-0152/17)

 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejsze zamówienie zostaje dokonane zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Priorytet 8: Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji., opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. (dalej Wytyczne)

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej  zaprasza do składnia ofert dot. zapytania ofertowego nr 4/2018/ZPPII.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny i wymagane dokumenty znajdują się w poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe NR 4_2018_ZPPII
  2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 warunki udziału w postępowaniu
  4. Załacznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań
  5. Załącznik nr 4 oświadczenie klauzule społeczne

Projekt „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II”  realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.