POŻYCZKA DLA START-UP

 

Fundusz Pożyczkowy – POŻYCZKA DLA START-UPÓW

„Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku do 24 miesięcy”

Konsorcjum w następującym składzie:

 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej,
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Menadżerem Funduszu Funduszy (MFF) jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa                                                                                Więcej informacji TUTAJ

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Budżetu Państwa oraz środków Pośrednika Finansowego i udostępniane jest małopolskim przedsiębiorcom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

POŻYCZKOBIORCA:

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej do dnia złożenia wniosku pożyczkowego i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego. 

KWOTA POŻYCZKI:

 • Kwota od 10.000,00 zł do 1.000.000,00 zł;
 • Finansowanie do 100% całkowitych nakładów brutto związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

OKRES FINANSOWANIA:

Do 84 miesięcy, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

Wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, w tym w szczególności:

 • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
 • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),
 • przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu),

Dodatkowo:

Możliwość finansowania kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej w tym zakresie.

Ponadto:

Możliwość finansowania wydatków obrotowych firmy związanych z utrzymaniem i zapewnieniem bieżącej płynności finansowej – stanowi rozwiązanie tymczasowe na czas niezbędny do zniwelowania skutków COVID-19. 

KOSZTY FINANSOWANIA:

 • na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka; 
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późniejszymi zmianami);
 • Oprocentowanie jest stałe w całym okresie kredytowania;
 • 0,15% w skali roku (z pomocą de minimis) dla przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o niskiej aktywności gospodarczej;
 • Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

OGRANICZENIA W FINANASOWANIU:

 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków pożyczki;
 • Środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 • Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie jednostkowe Pożyczki.
 • W przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe  finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • Poręczenie cywilne i wekslowe osoby trzeciej,
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • Zastaw rejestrowy,
 • Hipoteka na nieruchomości,
 • Inne niż wymienione w punktach 1) do 4) zaproponowane przez Wnioskodawcę a zaakceptowane przez Fundusz.

INNE WARUNKI:

 • Na wypłatę całości pożyczki Pożyczkobiorca ma 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej.
 • Pożyczkobiorca ma obowiązek rozliczyć się z wydatkowania w terminie 180 dni kalendarzowych od daty wypłaty całkowitej kwoty pożyczki na jego rzecz.
 • W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy okres rozliczenia pożyczki może zostać wydłużony o kolejne 180 dni kalendarzowych, ze względu na charakter inwestycji. Decyzję podejmuje Organ Wykonawczy i jest ona równoznaczna ze zmianą Umowy Inwestycyjnej.
 • Rozliczenie pożyczki może nastąpić w kwotach brutto bez względu na status Pożyczkobiorcy w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

Wartość projektu: 

 1. Zamówienie podstawowe 11.111.111,11 zł  w tym wkład Funduszy Europejskich 10.000.000,00 zł.
 2. Prawo opcji 11.111.111,11 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 10.000.000,00 zł.
 3. Sumaryczna wartość projektu 22.222.222,22 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 20.000.000,00 zł.

Planowane efekty Projektu:

 1. Zamówienie podstawowe – udzielenie co najmniej 55 jednostkowych pożyczek, przeznaczenie co najmniej 30% wartości kapitału na udzielenie jednostkowych pożyczek o wartości do 100.000,00 zł wkładu Funduszu Funduszy.
 2. Prawo opcji – udzielenie co najmniej 55 jednostkowych pożyczek, przeznaczenie co najmniej 30% wartości kapitału na udzielenie jednostkowych pożyczek o wartości do 100.000,00 zł wkładu Funduszu Funduszy.
 3. Sumarycznie – udzielenie co najmniej 110 jednostkowych pożyczek, przeznaczenie co najmniej 30% wartości kapitału na udzielenie jednostkowych pożyczek o wartości do 100.000,00 zł wkładu Funduszu Funduszy.

 

DO POBRANIA:

 • Regulamin: pobierz
 • Karta produktu: pobierz
 • Wniosek pożyczkowy: pobierz
 • Wniosek pożyczkowy COVID19: pobierz
 • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów: pobierz
 • Upoważnienie do BIG: pobierz
 • Oświadczenie o danych osobowych: pobierz  
 • Oświadczenia kryteria podmiotowe: pobierz
 • Oświadczenie o nieubieganie: pobierz 
 • Formularz przy ubieganiu: pobierz 
 • Oświadczenie o uzyskanej pomocy: pobierz
 • Deklaracja bezstronności: pobierz
 • Umowa inwestycyjna: pobierz
 • Oświadczenie uczestnika projektu: pobierz
 • Informacje o poręczycielu: pobierz
 • Zaświadczenie o dochodach dla poręczyciela: pobierz
 • Wykaz obszarów: pobierz
 • Metryka instrumentu: pobierz

Archiwum:

 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Agnieszka Polak – a.grabiec@centrump-sucha.pl

Dorota Augustyn – d.augustyn@funduszemalopolska.pl

Marta Talik – m.talik@centrump-sucha.pl

Klaudia Młodzianowska – k.mlodzianowska@funduszemalopolska.pl

Michał Stasik – m.stasik@funduszskawa.pl
 
W siedzibie Stowarzyszenia: codziennie (poniedziałek- piątek) w godzinach 8.00 – 16.00, 
Telefonicznie pod numerem: +48 33 874-11-03 lub +48 501-609-564

 

ZAPRASZAMY!!!